Hoppa till huvudinnehållet

AG1321 Fjärranalysteknik 7,5 hp

This course intends to give students an overview of remote sensing concepts, the ways in which remote sensing systems are used to acquire data, how these data may be analyzed digitally and how the information is used in studies of the natural and human environments.
At the end of the course, students should have a good knowledge of the different types of remote sensing imagery that are available and the digital processing and analysis procedures that are used for environmental applications. Students should also be capable of undertaking basic computer-assisted image analysis.
The course is composed of lectures, laboratories, readings and student presentations.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AG1321 (HT 2007–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Introduction to Remote Sensing & Electromagnetic Radiation
 • Photographic Sensors & Image Interpretation
 • Remote Sensing: Digital Data
 • Earth Observation Satellites
 • Thermal Remote Sensing
 • Radar Remote Sensing
 • Digital Image Enhancement
 • Digital Image Classification
 • Remote Sensing Applications: Selected Examples

Lärandemål

At the end of the course, students should have a good knowledge on how to acquire different types of remote sensing imagery and the basic algorithms to process and analyze remotely sensed images. Students should also be capable of undertaking basic digital image analysis.

Kursupplägg

The course is composed of lectures, laboratories, readings and student presentations.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

AG1311 Graphic Information System or equivalent

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Lillesand, T. M. and R. W. Kiffer. 2004. Remote Sensing and Image Interpretation, 5th edition, John Wiley and Sons, Inc., New York.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

En tentamen (TEN1; 4,5 hp)
Laborationer (LAB1; 3 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Nej ingen möjlighet till plussning

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG1321

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Yifang Ban (yifang@kth.se)