AG1323 GIS för samhällsbyggnad 7,5 hp

GIS for the Built Environment

En fortsättningskurs om GIS-teknik och dess tillämpning med fallstudier inom tekniskt lantmäteri, stadsplanering, mark- och fastighetsjuridik samt trafikplanering.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Grundläggande systemarkitektur för GIS
 • Spatiala datamodeller och datastrukturer
 • Datakällor
 • Databaser, koncept
 • Vektordata behandling
 • Rasterdata behandling
 • Elementär spatial analys
 • Nätanalys

Lärandemål *

Kursen syftar till att introducera studenterna till hur geografiska informationssystem (GIS) lagrar, bearbetar och presenterar geografiska data, dvs data relaterade till Jordens yta och hur denna teknik hjälper oss att analysera rumsliga fenomen på stads och regional nivå. Efter denna kurs, studenten ska ha grundläggande teoretiska kunskaper om GIS samt praktiska färdigheter för att använda GIS-programvaror i olika sammanhang.

Kursupplägg

Föreläsningar 20h

Laborationer 40h

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Grundläggande behörighet samt Matematik E/ Matematik 4, Fysik B/ Fysik 2, samt kursen AG1311 Grafiska informationssystem.

För fristående studenter krävs 6 hp i en GIS-kurs.

Grundläggande datorkunskaper rekommenderas

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB2 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Skriftlig tentamen (TEN2; 3 hp)
Godkända labbrapporter (LAB2; 3 hp)

Project (PRO1; 1,5 cr)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Nej ingen möjlighet till plussning 

Examinator

Takeshi Shirabe

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG1323

Ges av

ABE/Geoinformatik

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Takeshi Shirabe, takeshi.shirabe@abe.kth.se

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.