AG1818 Geodetisk mätningsteknik 6,0 hp

Geodetic Surveying

En grundkurs om geodetiska instrument och mätmetoder samt dess tillämpning för inmätning och utsättning.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Instrument och metoder för geodetisk mätning med totalstation, principer och praktisk mätning
 • Geodetisk infrastruktur i Sverige: stomnät och referenssystem
 • Utsättning och inmätning: planering, beräkning av koordinater, praktisk mätning
 • Höjdbestämning: instrument och metoder
 • Stommätning: bestämning av koordinater för nya stompunkter
 • Utvärdering av kvalité av mätningar och resultat: osäkerhetsanalys
 • Planering och ledning av mätprojekt

Lärandemål *

Det övergripande syftet med kursen är att ge en förståelse för metoder och processer för geodetiska mätningar. Denna förståelse innebär att efter kursen ska studenten kunna:

 • välja en lämplig metod och mätningsinstrument för given uppgift
 • kontrollera och justera mätinstrument
 • planera, praktiskt utföra och leda mätprojekt
 • beräkna koordinater, arealer, volymer och rita karta utifrån geodetiska mätningar
 • utvärdera kvaliteten av olika typer av mätningar (avstånd, vinklar, höjdskillnader) och kvaliteten på de kvantiteter som beräknats från mätningarna (koordinater, arealer, volymer,…)

Studenterna kommer också att träna och förbättra sina allmänna datorkunskaper och färdigheter genom att utföra numeriska beräkningar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt matematik 4

Rekommenderade förkunskaper

AG1314 GIS och mätningsteknik

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Lantmäteriet m.fl.: Geodetisk och fotogrammetrisk mätnings-och beräkningsteknik.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Laboration, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

 • skriftlig tentamen, TEN1, 2,0hp, AF
 • godkända labbrapporter, LAB1, 2,5hp, PF
 • godkänd projektrapport, PRO1, 1,5hp, PF
 • närvaro på praktiska mätövningar

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Milan Horemuz

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG1818

Ges av

ABE/Geodesi och satellitpositionering

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

AG1819 GPS och bildbaserad mätning