Hoppa till huvudinnehållet

AG2116 City Networks in Regional Contexts 7,5 hp

The course is focused on cities and city networks and their role for sustainable development, competitiveness and territorial cohesion.

The increasing integration on regional, European and global level are of great importance both for cities in networks and individual cities with respect to strenghten the competetiveness and the image of cities of various kinds and locations. Urban planning, including city marketing and urban reconstruction strategies, will also be discussed in the course.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan AG2116 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Fokus i kursen ligger på städer, stadsnätverk och deras roll för hållbar utveckling,

konkurrenskraft och territoriell sammanhållning. Olika grundprinciper för

utveckling på urban och regional nivå diskuteras i relation till rådande nationella

2023-02-17

2 (6)

och europeiska policyer. Bland annat diskuteras konceptet om polycentriskt

funktionella stadsregioner, vilket enligt Lissabonagendan är av stor vikt för att höja

konkurrenskraften för den Europeiska unionen. Dock skiljer sig förutsättningarna

för polycentrisk utveckling gällande placering, storlek, kompakthet, tillgänglighet

och struktur, och detta betonas i kursen ur ett analytiskt perspektiv. En del

kursmoment syftar till att ge inblick i hur olika urbana strukturer omformar de

ekonomiska och sociala förutsättningarna i storstadsregioner, mindre bebyggelser

och landsbygdsområden i olika regionala och nationella miljöer.

Den ökade integrationen på en regional, europeisk och global nivå är av största vikt

för såväl städer i nätverk som enskilda städer när det gäller att stärka

konkurrenskraften och bilden av olika slags städer och platser. Stadsplanering

inklusive stadsmarknadsföring och strategier för återuppbyggnad av stadsmiljöer,

kommer också att diskuteras i kursen. Det gäller också städer i perifera områden där

förutsättningarna för stadsnätverk skiljer sig gentemot städer i mer tätbefolkade

regioner där tillgängligheten är bättre. Således kommer olika städer, stadssystem

och stadsnätverk att analyseras och utvärderas såväl under föreläsningar som i

litteratur och andra skrifter.

Projektet innefattar såväl föreläsningar som skrifter. Det kommer att finnas

assistenter tillgängliga för projektet för att övervaka studentgrupperna.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenterna:

- vara medvetna om olika teorier om urban utveckling och förändring samt

territoriell sammanhållning och dess påverkan på makro-, meso- och mikronivå

- kunna analysera interaktionen mellan enskilda städer i nätverk och deras betydelse

för den regionala utvecklingen

- kunna analysera och utvärdera förutsättningarna för olika städer för att kunna höja

sin konkurrenskraft på nationell och internationell nivå, samt för städer som

pådrivande av utvecklingen

- vara bekanta med olika urbana strukturella koncept och kunna applicera dessa i

planering och policy

- ha kunskap om stadsmarknadsföring och kunna utveckla strategier för att stärka

konkurrenskraften för enskilda städer.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Totalt 150 hp varav minst 30 hp inom arkitektur, samhällsplanering, nationalekonomi eller miljövetenskap

Engelska 6

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL3 - Individuell uppgift, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • LAB1 - Datalab, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO2 - Gruppinlämningsuppgift, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG2116

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Hans Westlund (hanswes@kth.se)

Övrig information

It will be required to make use of computer capacity for writing, analysis and presentation.