AG211X Examensarbete inom urban och regional planering, avancerad nivå 30,0 hp

Degree Project in Urban and Regional Planning, Second Cycle

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Examensarbetets huvudsakliga syfte är att utvidga och fördjupa kunskaperna kring samhällsutvecklingens förutsättningar och drivkrafter, och om samhällsplaneringens frågeställningar och metoder.

Examensarbetet skall utveckla förmågan till självständigt arbete och förmågan att sätta sig in i och fördjupa sig i ett individuellt valt ämne, definiera och analysera ett problem samt finna och kritiskt diskutera möjliga lösningar. Genom examensarbetet ska studenten tränas i vetenskapssamhällets traditioner beträffande arbets- och redovisningssätt.

Ämnesbeskrivning

Regional planering är ett tvärdisciplinärt ämne och de frågeställningar som täcks har en avsevärd bredd. Ämnet behandlar planering på skilda rumsliga nivåer, från den lokala till den nationella och mellan nationer. Ämnets kunskapsområde innefattar teorier och metoder med anknytning till samhällsvetenskap såväl som till teknik eller design, vilka syftar till analyser av samhällsförhållanden och samhällsprocesser som kan påverkas genom fysisk planering och annan samhällsplanering.

Ämnets tvärdisciplinära karaktär gör att såväl problemval som val av teori och metod kan kopplas till olika typer av planeringsformer, samhällsprocesser och samhällsstrukturer. Problemområdet gäller härvid organisation av statlig, regional och kommunal sektors- och sektorsövergripande planering, men också organisation av andra aktörer som påverkar – och påverkas av – samhällsplanering. Problemområdet gäller också byggda och naturliga strukturer av olika slag.

Lärandemål *

Efter genomförd kurs ska du kunna:

  • På ett givet problem, kunna tillämpa relevanta kunskaper och färdigheter som förvärvats inom ämnet regional planering.
  • Inom givna ramar, även med begränsad information, självständigt kunna analysera och diskutera kom­plexa frågeställningar, samt hantera större problem på avancerad nivå inom ämnet regional planering.
  • Reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras vetenskapliga resultat.
  • Kunna dokumentera och presentera ditt arbete, för given målgrupp, med högt ställda krav på struktur, formalia och språkhantering.
  • Kunna identifiera ditt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla din kompetens..

Kursupplägg

Examensarbetet skall minst innefatta informationssökning, litteraturstudier, teori- och metodbeskrivning samt kritisk reflektion och diskussion kring studiens resultat. Tidsåtgången skall motsvara 20 veckors heltidsstudier.

Förslag till examensarbetsämne formuleras av student, lärare eller av någon utomstående beställare. Förslaget beskriver kortfattat bakgrunden och den tänkta arbetsuppgiften, och ska anknyta till kunskaper som studenten förvärvat i samband tidigare kurser.

Institutionen föreslår lämplig vetenskaplig handledare samt lämplig examinator. Handledare och examinator får endast i undantagsfall, efter beslut av ämnesföreträdaren, vara samma person.

I samråd med handledaren utarbetar studenten en projektplan där syftet med studien och arbetets upplägg klart framgår.

Examensarbetet skall resultera i en rapport som visar att studenten uppfyller lärandemålen. Efter samråd med handledaren skall rapportmanuset presenteras vid ett seminarium. Vid detta seminarium deltar minimum studenten, examinator, handledare samt en studentopponent. I samband med seminariet avgör examinator vilka omarbetningar/tillägg som studenten eventuellt behöver göra.

Examensarbetet kan sedan godkännas av examinator utan ytterligare seminariebehandling.

Examensarbetet bedrivs av studenten som ett självständigt arbete, med stöd av vetenskaplig handledare.

Institutionen tillhandahåller en stomme seminarier som behandlar frågor och moment som bedöms vara relevanta för huvuddelen av studenterna. Denna seminarieserie syftar till att stödja studenten, och löper parallellt med den individuella handledningen.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Examensarbetet skall utgöra en del av en ämnesfördjupning för att uppfylla kraven för en arkitekt- eller civilingenjörsexamen. Det innebär normalt att den studerande har läst inriktning stadsplanering inom Samhällbyggnadsprogrammet, masterprogrammen Sustainable Urban Planning and Design eller Environmental Engineering and Sustainable Infrastructure. Även studenter inom de nordiska masterprogrammet Sustainable Urban Transitions är behöriga, samt studenter från de tidigare masterprogrammen Spatial Planing och Urban Planning and Design. Studenter som förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt kan också vara behöriga.

För att påbörja examensarbetet krävs normalt 240 hp för civilingenjörsstudenter och 60 hp för masterstudenter. Examinator avgör om förkunskaperna är tillräckliga.

Studerande vid annan skola än Arkitektur och Samhällsbyggnad som önskar göra examensarbete inom ämnet regional planering måste inhämta godkännande från examinator samt från den egna skolans grundutbildningsansvar

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • XUPP - Examensuppgift, 30,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Examensuppgift (XUPP; 30,0 hp)

För examination krävs godkänd slutrapport, seminariebehandling av rapportmanus samt godkänd medverkan som opponent vid en annan students examensarbetsseminarium. Studenten ska även förbereda rapporten för publicering i DiVA.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Maria Håkansson

Jonathan Metzger

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG211X

Ges av

ABE/Urbana och regionala studier

Huvudområde *

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Peter Brokking, peter.brokking@abe.kth.se, tel: 08-7909270

Övrig information

Tidigare kurskod: AG210X, 1H1004