Hoppa till huvudinnehållet

AG2128 Stadsutveckling och planering 7,5 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan AG2128 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

I kursen behandlas samtida perspektiv på stadsutveckling och planering i praktik och teori. Kursen fokuserar dels mot teorier om, dels mot praktisk tillämpning av:

 • strategisk planering
 • Urban design och plangenomförande

som övergripande angreppssätt i dagens stadsutveckling och planering. Kursen syftar därigenom till att utveckla kunskaper avseende under vilka förutsättningar stadsutveckling och planering bedrivs idag; vilka ideal och trender som dominerar samtida planering; olika teoretiska perspektiv på strategisk planering, och urban design, samt hur dessa angreppssätt tillämpas i praktiken.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för förutsättningar för stadsutveckling idag;
 • redogöra för trender i dagens urbana utvecklingsplanering;
 • analysera planeringens praktik utifrån en teoretisk förståelse av strategisk planering, urban design och plangenomförande;
 • Formulera och föreslå övergripande utvecklingsstrategier i konkreta fall

Kursupplägg

Kursen omfattar föreläsningar, seminarier och ett projektarbete. Genom föreläsningar förmedlas kursens huvudsakliga innehåll utifrån såväl ett teoretiskt som ett praktiskt perspektiv. Seminarierna syftar till att fördjupa förståelsen för vad strategisk planering, platsmarknadsföring och urban design är eller kan vara. Genom ett projektarbete tillämpas de teoretiska kunskaper och erfarenheter som vunnits under kursen genom att studenterna formulerar övergripande strategier och producerar verklighetsanknutna dokument/planer för stadsutveckling, t.ex. visions- och strategidokument, marknadsföringsplan, tävlingsprogram/gestaltningsprogram.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

 180 hp inklusive 45 hp inom arkitektur, samhällsplanering, samhällsekonomi, miljövetenskap eller samhällsbyggnadsteknik

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstarten

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LIT1 - Literaturuppgifter, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO4 - Projekt, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Individuell uppgift, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Tentamen (TEN2; 3hp)
Projektuppgift (PRO2; 4,5 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG2128

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Peter Brokking (peter.brokking@abe.kth.se)