Hoppa till huvudinnehållet

AG2130 Tillämpad urban och regional analys 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan AG2130 (VT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Planerare behöver verktyg för att analysera data och därmed kunna identifiera

nutida utvecklingsområden och framtida behov. Analyserna möjliggör identifikationen av utvecklingsstrategier och utgångspunkter för beslutsfattande. När teknik förbättras, utvecklas nya användningsområden för GIS och andra

analytiska verktyg. Som planerare behöver du ha kunskap om dessa verktyg för insamling av geografisk information och hur de kan bidra till planeringens praktik och forskning.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenterna kunna

  • applicera de grundläggande funktionerna av olika verktyg för rumslig (kvantitativ) och statistisk analys,
  • designa och tillämpa en analys av ett praktiskt problem i planeringsprocessen genom att använda t.ex. GIS eller statistiska verktyg,
  • presentera resultatet av olika typer av analyser genom att effektivt använda sig av olika visuella presentationstekniska hjälpmedel
  • kritiskt reflektera kring fördelar och begränsningar av olika

Kursupplägg

In lectures and computer labs different tools for spatial (quantitative) and statistic analysis are presented and discussed. A successful use of these tools depends however not only on the tool itself, but also on the accessibility of relevant and reliable data, an adequate analysis of the output and a critical discussion of the results. Therefore it is important to prepare each analysis carefully and consider issues as scale, problem definition, time limitations, selection of tool(s), the (technical) limitations of the tool, input/output data (availability and quality), and anticipated results.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Totalt 180 hp varav minst 90 hp inom arkitektur, samhällsplanering eller

miljövetenskap eller 60 hp inom mastersprogrammet hållbar samhällsplanering och

stadsutformning

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

To be determined at the start of the course

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB2 - Datalab, 2,5 hp, betygsskala: P, F
  • LIT2 - Litteraturuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • PRO2 - Projekt, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG2130

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Äldre kurskod AG2119