Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalAG219V Komplexitet och konflikter i stadens byggande 2,5 hpAdministrera Om kursen

Kursen behandlar komplexitet och konflikter vid planering och stadsutveckling generellt, från översiktlig planering till förvaltning av den byggda miljön. Utgångspunkt tas såväl i teoretiska modeller och begrepp kring komplexitet och konflikter, och olika förhållningssätt, som praktiska exempel samt i deltagarnas egna erfarenheter från sin yrkespraktik. Ett genomgående tema i kursen är att koppla samman teori och praktik för att undersöka hur komplexitet och olika former av konflikter påverkar stadens byggande. Här ingår bland annat intressekonflikter mellan olika aktörer, kommunikation i komplexa situationer, en förståelse av den egna och andras roller samt förutsättningar för samarbets- och samverkansprocesser, både som en möjlighet att driva projekt vidare trots komplexitet och konflikter men också som en situation där konflikter kan uppkomma. Vid kurstillfällena kommer praktiska och teoretiska exempel att blandas, och undervisningen är upplagd som seminarium där olika aspekter av komplexitet och konflikter och dess hantering diskuteras och provas.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan AG219V (HT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar komplexitet och konflikter vid planering och stadsutveckling generellt, från översiktlig planering till förvaltning av den byggda miljön. Utgångspunkt tas såväl i teoretiska modeller och begrepp kring komplexitet och konflikter, och olika förhållningssätt, som praktiska exempel samt i deltagarnas egna erfarenheter från sin yrkespraktik. Ett genomgående tema i kursen är att koppla samman teori och praktik för att undersöka hur komplexitet och olika former av konflikter påverkar stadens byggande. Här ingår bland annat intressekonflikter mellan olika aktörer, kommunikation i komplexa situationer, en förståelse av den egna och andras roller samt förutsättningar för samarbets- och samverkansprocesser, både som en möjlighet att driva projekt vidare trots komplexitet och konflikter men också som en situation där konflikter kan uppkomma. Vid kurstillfällena kommer praktiska och teoretiska exempel att blandas, och undervisningen är upplagd som seminarium där olika aspekter av komplexitet och konflikter och dess hantering diskuteras och provas.

Lärandemål

Efter kursen kan du:

  • På grundläggande nivå använda teoretiska modeller och begrepp för att analysera planerings- och stadsutvecklingsprocesser, identifiera problem och diskutera möjliga lösningar och/eller förbättrade rutiner och processer i praktiken
  • identifiera och beskriva komplexitet och potentiella konflikter i olika faser av stadens byggande och design, från översiktlig kommunal planering till förvaltningsskede
  • reflektera över den egna yrkesrollen i relation till kursens tema

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 180 hp inom samhällsplanering, arkitektur, miljövetenskap eller samhällsbyggnad eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Kursen vänder sig till dig som har minst två års yrkesverksamhet från samhällsbyggande i privat eller offentlig sektor. Du kan exempelvis vara planerare, arkitekt, ingenjör, arbeta på bygg- och fastighetsföretag eller konsultföretag inom sektorn, arbeta med natur- eller kulturmiljöfrågor eller trafik- och transportfrågor.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Individuell inlämning, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Maria Håkansson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG219V

Ges av

ABE/Urbana och regionala studier

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Maria Håkansson, maria.håkansson@abe.kth.se

Övrig information

AVSEDD FÖR YRKESVERKSAMMA INOM BRANSCHEN!