Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalAG227U Kvalificerad processledarutbildning/uppdragsutbildning 15,0 hpAdministrera Om kursen

Uppdragsutbildningskurs som ges i samarbete med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR. Platser till kursen kan endast köpas av av juridisk person som utser kursdeltagare.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan AG227U (VT 2017–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kvalificerad processledarutbildning handlar om ledarskap i komplexa stadsutvecklingsprojekt. Kursen tar utgångspunkt i hur omvärldsförutsättningar påverkar hållbar stadsutveckling. Med denna utgångspunkt behandlas olika förhållningssätt till att bedriva planering i gränslandet mellan stads- och infrastrukturplanering. I kursen behandlas omvärldsanalys, olika metoder kring målbildsarbete, processdesign, förhandlingsmetodik och ledarskap i komplexa projekt.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska man kunna:

 • översiktligt beskriva omvärldsförutsättningar som påverkar hållbar stadsutveckling på en nationell, regional och lokal nivå;
 • med utgångspunkt i ett samtida stadsutvecklingsprojekt på teoretisk grund beskriva, analysera och kritiskt diskutera planeringens kontext, planeringens processer och planeringens utfall;
 • med utgångspunkt i ett samtida stadsutvecklingsprojekt kunna identifiera och beskriva hur ovanstående påverkar förutsättningarna för din roll som processledare;
 • redogöra för processdesigns- och förhandlingsteori, och ge exempel på framgångsfaktorer och hinder i sektorsövergripande arbete för goda stadsutvecklingsprojekt;
 • med utgångspunkt i din yrkesroll kunnautveckla metoder för fungerande teamarbete samt bedriva förhandlingar.

Kursupplägg

I kursen varvas teori med konkreta övningar i förhandlingsteknik och processledning. Detta sker genom föreläsningar, seminariediskussioner, individuella- och gruppövningar och deltagande i konkreta fallstudier.

Föreläsningar
Kursens stomme består av en serie föreläsningar, dels rörande omvärldskunskap och generella och specifika förutsättningar för komplexa stadsutvecklingsprojekt; dels rörande förhandlingsteori, processledning och processdesign. Föreläsningarna ger en fördjupad förståelse för omvärldskrav och bättre redskap för processdesign.

Övningar
Individuella- och gruppövningar ger redskap för att arbeta i processledarrollen, lösa problem, utveckla metoder för fungerande teamarbete samt bedriva förhandlingar.

Fallstudier
Fallstudierna tränar sektorsövergripande arbetssätt och fokuserar på framgångsfaktorer och hinder för goda stadsutvecklingsprojekt.

Seminarier
Seminariediskussioner summerar kunskaper som vunnits i övriga kursmoment samt tydliggör perspektiv som står i konflikt med varandra och hur sådana konflikter kan hanteras.

Kursen genomförs i internatform vid tre koncentrerade kursveckor, visst arbete mellan dessa kurstillfällen.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom kommunal planerings- och trafikverksamhet, statliga myndigheter som är involverade i stadsutveckling och infrastrukturplanering, anställda vid kollektivtrafikmyndigheter och -operatörer samt konsultsektorn. Utbildningen är öppen för dem som har minst tre års praktisk yrkeserfarenhet.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PRO1 - Uppsats, 7,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig examen, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

För godkänt på kursen krävs att man:

 • deltar aktivt på föreläsningar, övningar och seminarier;
 • läser in anvisad litteratur;
 • deltar aktivt i fallstudiearbete och genomför detta enligt anvisningar;
 • i grupp redovisar fallstudiearbetet genom en godkänd skriftlig rapport som lämnas in i tid, samt muntligt vid avslutande seminarium
 • individuellt uppnår godkänt på tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Karolina Isaksson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG227U

Ges av

ABE/Urbana och regionala studier

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Karolina Isaksson kis@kth.se , Göran Cars (goran.cars@abe.kth.se)

Övrig information

Kvalificerad processledarutbildning handlar om ledarskap i komplexa stadsutvecklingsprojekt. Kursen tar utgångspunkt i hur omvärldsförutsättningar påverkar hållbar stadsutveckling. Med denna utgångspunkt behandlas olika förhållningssätt till att bedriva planering i gränslandet mellan stads- och infrastrukturplanering. I kursen behandlas omvärldsanalys, olika metoder kring målbildsarbete, processdesign, förhandlingsmetodik och ledarskap i komplexa projekt.

I utbildningen varvas teori med konkreta övningar i förhandlingsteknik och processledning. Detta sker genom föreläsningar, seminariediskussioner, individuella- och gruppövningar och deltagande i konkreta fallstudier. Kursen hålls vanligen under tre koncentrerade kursveckor under perioden mars till september. De specifika platserna varierar.