Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

AG2421 Ett GIS-projekt 7,5 hp

Ett team projekt inom olika ämnen i GIS med betoning på datafångst, analys, visualisering och utforskning av geografiska data.
Studenterna har en möjlighet att arbeta med en erfaren projektledare från en GIS-konsultföretag på ett "real world’"-projekt. Studiebesök kommer att ordnas för att se hur GIS används i industrin eller statliga myndigheter.
Kursen består av föreläsningar, seminarier och projektarbete.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Anmälningskod

50458

Rubriker med innehåll från kursplan AG2421 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursupplägg

Föreläsningar 12h
Laborationer 24h
Seminar 8h
Projekt

Kursinnehåll

  • GIS Projektplanering & Management
  • Introduktion till GIS-projekt
  • Inbjudna föreläsningar om olika GIS-projekt
  • Projektledning & problemlösning
  • Genomföra ett GIS projekt

Lärandemål

Studenten ska utveckla sin förmåga att planera och genomföra ett GIS projekt i ett team miljö.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

kandidatexamen  eller motsvarande inom samhällsbyggnad, geografi, teknisk fysik, datavetenskap, statistik, ekonomi, eller matematik inklusive minst 3 hp inom vardera Programmering, Linjär algebra, Envariabelanalys samt Sannolikhetsteori och Statistik

Kunskaper motsvarande AG2425 Rumsliga databaser och minst en av följande kurser

-AG1323 GIS för samhällsbyggnad

-AG2412 Geovisualisation

-AG2414 Rumslig Analys

Samt Engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Annonseras vid kursens start

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Project, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd projektrapport (7.5 credits),

Närvaro minst 80% föreläsningar

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Yifang Ban (yifang@kth.se)