AG2803 Ecosystem Support and Environmental Justice 7,5 hp

Ecosystem Support and Environmental Justice

The course will deal with ecological systems as a basis for society through generating products and services supporting human production and consumption.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

1. Översiktligt kunna beskriva de historiska rötterna till forskningsfältet och rörelsen "miljörättvisa " och diskutera vad begreppet innebär i dag

2. Ingående kunna förklara vad "ekosystemberoende" innebär

3. Kunna diskutera och exemplifiera hur urbana och västerländska samhällen är beroende av och påverkar socioekologiska system lokalt och globalt

4. Kunna reflektera över hur miljörättvisa och ekosystemberoende är relaterade och hur dessa diskurser förhåller sig till andra hållbarhetsdiskurser

5. Kunna utvärdera verkliga fall genom att tillämpa teorier om miljörättvisa och ekosystemberoende och utveckla förslag på hur en mer socioekologisk rättvis planering/ miljöteknik kan implementeras samt reflektera över förutsättningarna för detta

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen knyter ihop och introducerar grundläggande begrepp inom områdena ekosystemberoende och miljörättvisa – två perspektiv som ofta förbises i policy och planering. I kursen illustreras och diskuteras den ekologiska resursbas som behövs för att understödja urbana strukturer och en konsumtionsintensiv livsstil samt hur naturresurser och negativ miljöpåverkan fördelas mellan olika grupper i samhället. Under kursen diskuteras också strategier för hållbar, rättvis och inkluderande naturresursanvändning och potentialer för att främja miljörättvisa i planering och miljöteknik.

Kursupplägg

Kursen är baserad på diskussioner av uppgifter som förbereds av studenterna och projektarbeten där studenterna ska tillämpa kursens teorier på verkliga fall. Kursen innehåller också en serie föreläsningar som förklarar teorin och ger konkreta exempel. Kursens aktiviteter är designade för att hjälpa studenterna att nå lärandemålen.

Föreläsningar/seminarier (SEM1): Under första halvan av kursen kommer föreläsningar med integrerade diskussionsseminarier att äga rum. Som förberedelse för seminarierna kommer studenterna att läsa delar av kurslitteraturen och skriva inlämningsuppgifter. Föreläsningar/seminarier kräver ett aktivt deltagande och för att få delta måste studenterna förbereda sig i förväg.

Litteraturuppgift (LIT2): Under första halvan av kursen får studenterna också skriva en större individuell skriftlig uppgift baserad på kurslitteraturen.

Projektarbete (PRO1): Under den andra halvan av kursen arbetar studenterna i grupper om 3-4. Gruppen skriver en rapport som redovisar och diskuterar resultatet av arbetet. Projektarbetet ska baseras på kunskaper från föreläsningar och från litteratur samt egen forskning om ett specifikt fall. Rapporterna presenteras och diskuteras under ett seminarium. Varje grupp får läsa och opponera på en annan grupps arbete.

Varje student ska också skriva en reflekterande text om sina erfarenheter från grupparbetet. Texten ska visa hur väl de har uppnått lärandemål 5.

Behörighet

3 års universitetsstudier inom samhällsplanering, regional planering, arkitektur, teknik eller samhällsvetenskap. Dokumenterade kunskaper i engelska B eller motsvarande (TOEFL, IELTS t.ex.).

Rekommenderade förkunskaper

AG2811 Planning for Resilience och AG2805 Sustainable Planning and Design, eller AG2142 Political Economy for Environmental Planners och AG2143 Sustainable Rural and Urban Development eller liknande kurser.

Litteratur

Agyeman, J. and Evans, T. 2003. Toward Just Sustainability in Urban Communities: Building Equity Rights with Sustainable Solutions: Annals of the American Academy of Political and Social Science, 590: 35-53

Bradley, K., Gunnarsson-Östling, U. and Isaksson, K. (2008) “Exploring environmental justice in Sweden – How to improve planning for environmental sustainability and social equity in an “eco-friendly” context”. Projections, MIT Journal of Planning, 8, pp 68-81.

Bullard, R. 2001. Environmental Justice in the 21st Century: Race Still Matters. Phylon 49 (3/4): 151-171.Stable URL: http://www.jstor.org/stable/3132626.

Gunnarsson Östling, U. and Svenfelt, Å. In press. Sustainability discourses and justice: towards social-ecological justice. In Handbook of Environmental Justice. (will be handed out)

Hornborg, A. 2011. Zero-sum world: How to think about ecologically unequal exchange. In: Hornborg (Ed.) Global Ecology and Unequal Exchange Fetishism in a zero-sum world. Routledge, Oxon. Available as E-book in KTH library.

Humphrey, M. 2002. The Foundations of Ecocentrism. In: Preservation Versus the People?: Nature, Humanity, and Political Philosophy. Oxford Scholarship Online. (p 1-6)

MEA (Millenium Ecosystem Assessment) (2005). Chapter 2: Ecosystems and their services. In: Ecosystems and human well-being: synthesis. Island Press, Washington DC.

Movik, S. 2014. A fair share? Perceptions of justice in South Africa’s water allocation reform policy. Geoforum 54 (July 2014) 187–195. (The specific South African case can be read extensively)

Ostrom, E. (2009). A General Framework for Analyzing Sustainability of Social-Ecological Systems. Science,325(5939), 419–422. http://doi.org/10.1126/science.1172133

Schlosberg, D. 2012. Climate Justice and Capabilities: A Framework for Adaptation Policy. Ethics & International Affairs 26(4), pp. 445-461

Sikor, T. and Newell, P. Globalizing environmental justice? (Editorial) Geoforum 54 (July 2014) 151-157.

Kurslittarturen kan komma att uppdateras och modifieras från år till år

Examination

 • LIT2 - Literature Assignment, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO1 - Project work, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminar, 0,5, betygsskala: P, F

LIT2: Individuell litteraturuppgift baserad på kurslitteraturen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, Fx, F

PRO1: Projektarbete om planering med ekosystemberoende och miljörättvise-perspektiv samt en individuell reflekterande text, 4 poäng, betygsskala: A, B, C, D, E, Fx, F

SEM1: Seminarier där centrala begrepp och litteratur diskuteras, 0,5 hp, betygsskala G, U

Slutbetyget beräknas som ett avrundat, vägt genomsnitt av LIT2 och PRO1, där PRO1 har vikt 4 och LIT2 har vikt 3.

Krav för slutbetyg

Berygskriterier specificeras för varje kursomgång

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljteknik

Examinator

Mattias Höjer <mattias.hojer@abe.kth.se>

Övrig information

Obligatorisk kurs för THSSM HSSC åk 2,
Villkorligt valbar för TEESM2.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.
Examinationsinformation gäller från och med HT2009.