AG2809 Projekt hållbar stadsplanering - miljöbedömning, planer och processer 15,0 hp

Project Sustainable Urban Planning - Assessments, Plans and Processes

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

I denna kurs ges studenter en möjlighet att fördjupa sig inom ett ämne eller en metod genom ett projektarbete. Projektarbetet ska ha stark koppling till stadsplanering och måste fokusera på hållbarhet. Projektarbetet genomförs i mindre grupper. Centralt för kursen är att självständigt lägga upp och leda projektarbetet, välja relevant teori och metod, samt att identifiera relevant litteratur. Med sina stora frihetsgrader samt höga krav på självständighet och vetenskaplig kvalitet ger kursen en god förberedelse för examensarbetet.

Kursen är upplagd i tre huvudsakliga delar. Den första delen utgörs av litteraturseminarier där studenterna själva identifierar, väljer ut, sammanfattar och diskuterar relevant litteratur. Den andra delen utgörs av projektarbetet. Här är projektplanering och rapportering en viktig del, vid sidan av det faktiska utförandet av studien. Kursens tredje del omfattar en hemtenta, vilkens fokus ligger på att kritiskt reflektera över projektarbetet.         

Lärandemål *

Kursens syfte är att integrera kunskap och färdigheter från tidigare studier samt att tillämpa dessa i ett hållbar stadsbyggnadsprojekt. Efter avslutad kurs ska du kunna:

- Utforma och avgränsa en projektuppgift, upprätta en projektplan för denna, samt fortlöpande rapportera projektframsteg på ett strukturerat sätt;

- Identifiera, välja ut och sammanfatta lämplig teori och metod för projektarbetet, kunna argumentera för dessa val samt kritiskt reflektera över hur dessa val påverkar resultat av projektuppgiften;

- Genomföra en nulägesanalys av det valda studieområdet och, baserat på denna, identifiera strategiska hållbarhetsutmaningar;

- Utveckla ett förslag på hur dessa hållbarhetsutmaningar kan hanteras;

- Göra en aktörsanalys  som behöver engageras samt vilka som påverkas;

- Översätta projektarbetets resultat till en implementeringsplan och/eller policyrekommendationer.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Samma som för Masterprogrammet Hållbar samhällsplanering och stadsutformning, dvs kandidatexamen (minst 180 ECTS) inom arkitektur, landskapsarkitektur, civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad, energi och miljö eller motsvarande, urban och regional planering, samhällsvetenskap eller naturvetenskap med relevans för programmets inriktning. Tidigare studier ska omfatta minst 30 ECTS inom stadsutformning, transport- eller regional planering, national- eller regionalekonomi eller miljövetenskap.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas senare

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • LER1 - Lärandereflektion, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • PRO2 - Projektarbete, 10,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • SEM2 - Seminarier och litteraturrapport, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

80% närvaro på alla schemalagda kursmoment

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Sara Borgström

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG2809

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde *

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.