Hoppa till huvudinnehållet

AG280X Examensarbete inom miljöstrategisk analys, avancerad nivå 30,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan AG280X (HT 2015–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Examensarbetet ska beröra en relevant frågeställning inom området Miljöstrategisk analys. Arbetet ska motsvara minst 5 månaders heltidsstudier. Examensarbetes genomförande omfattar utformning av en detaljerad projekt- och tidplan, litteraturstudier, undersökning och analys. Resultaten presenteras i en skriftlig rapport och muntligt vid ett slutseminarium som anordnas av institutionen. Om examensarbetet utförs vid ett företag kan muntlig presentation vid företaget också komma att krävas. Studenten ska även granska och opponera på en annan students examensarbete vid dess slutseminarium.

Lärandemål

Examensarbetets övergripande mål är att ge kunskaper om kopplingar mellan miljöproblem, samhällsförändringar och teknisk utveckling. Examensarbetet ska också ge insikt i hur mänsklig aktivitet och människors beteenden, rådande eller förändrade, kan påverka miljön.

Studenten ska efter avslutad kurs:

- kunna tillämpa relevanta kunskaper och färdigheter som förvärvats inom området på ett givet problem;

-inom givna ramar, även med begränsad information, självständigt kunna analysera och diskutera komplexa frågeställningar, samt hantera större problem på avancerad nivå inom området;

- kunna reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras vetenskapliga resultat;

- kunna dokumentera och presentera sitt arbete, med högt ställda krav på struktur, formalia och språkhantering;

- kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

- (Om rapporten skrivs på engelska) Dokumenterade kunskaper i Engelska B eller motsvarande.

- Masterstudenter (120 hp) minimum 90 hp avslutade. Programstudenter (270 hp) minimum 210 hp avslutade. Programstudenter (300 hp) minimum 240 hp avslutade.

För att genomföra examensarbete inom Miljöstrategisk analys krävs grundläggande kunskaper om dominerande miljöproblem, exempelvis Naturresursteori (AE1101) eller motsvarande.

Beroende på det enskilda projektets inriktning, kan det även förekomma krav att ha avslutat någon eller några andra valbara kurser.

Rekommenderade förkunskaper

Master students (120 hp) minimum 75% completed. Programme students (270 hp) minimum 210 hp completed. Programme students (300 hp) minimum 240 hp completed.

Carrying out a Master Degree project in Environmental Strategies Research requires basic knowledge of major environmental problems and their causes, eg. Naturresursteori (AE1101), or equivalent.

Depending on the project, it can also be required to have completed some other elective courses.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • XUPP - Examensuppgift, 30,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

XUPP - Examensuppgift, 30,0 hp. Betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F. Pass/fail fom 2015-07-01

Examinationen baseras på tre kriterier - process (förmåga att planera och genomföra projetet inom överenskommen tid), innehåll (förmåga att tillämpa vetenskapliga och ingenjörsmässiga färdigheter), och presentation (disposition av rapport och muntlig framställning) - enligt riktlinjerna för KTH.

Krav för slutbetyg:

För examination krävs godkänt rapportmanus, godkänd slutrapport, seminariebehandling av rapportmanus samt deltagande som opponent vid ett annat examensarbetsseminarium.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Viveka Palm

Profile picture Göran Finnveden

Profile picture Anna Björklund

Profile picture Mattias Höjer

Profile picture Cecilia Håkansson

Profile picture Sara Borgström

Profile picture Måns Nilsson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG280X

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde

Miljöteknik, Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Gammal kod: 1N1008