AH1030 Stadsutveckling och transportsystem 7,5 hp

Urban Development and Transport System

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  61267

 • Kursen startar

  2020-03-16

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Albania Nissan <bibbi.nissan@abe.kth.se>

 • Del av program

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

• Beskriva och analysera trafikens roll för olika samhällsfunktioner, och sambandet mellan transporter, lokalisering och stadsutveckling.

• Beskriva hur olika samhällsaktörer samverkar inom ramen av lagrelaterade planprocesser och bidrar till utvecklingen av stadens utformning och trafiksystem.

• Analysera åtgärder inom samhällsbyggnad utifrån samhällets olika behov och jämföra alternativa lösningar för genomförande vad gäller utformning och lokalisering

• Ta fram förslag för ett stadsutvecklingsprojekt som bidrar till hållbara transporter och städer utifrån rådande lokala och regionala förutsättningar

• Bedöma sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser av ett planförslag och diskutera dessa i relation till bl a tillgänglighet, säkerhet, attraktivet och hållbarhet.

Kursens huvudsakliga innehåll

Samhället, städer och trafiksystem utvecklas utifrån olika förutsättningar och behov. Denna utveckling styrs direkt eller indirekt av beslut från olika myndigheter och andra samhällsaktörer. För att säkerställa en långsiktig hållbar samhällsbyggnad behövs en samordnad planering av trafiksystem, bostäder, grönområden, service och handel m.m. som grundar sig på de lokala förhållandena och relationen till närliggande områden och regionen.

Kursen ska ge en grundläggande förståelse av hur staden och transportsystemet är kopplade till klimatförändringar och de ekonomiska förutsättningarna på lokal, regional och global nivå, samt hur dagens stads-och trafikplanering kan bidra till hållbar samhällsbyggnad på kort och lång sikt.

Följande moment kommer att ingå i kursen:

1.Stadens som ett system. Olika funktioner i staden (boende, arbete, service, transportsystem). Relationen mellan olika funktioner och de trafikflöden som de genererar. Skillnader mellan städer och stadsdelar.

2.Regionalt perspektiv på stads- och trafikplanering. Förutsättningar för landsbygdens framtida utveckling. Post-industriella samhället. Trafikinfrastrukturens roll i regionen. Kopplingen till de transport¬politiska målen. Nätverk, lokalisering och regional samverkan.

3.Trafikens utveckling: Hur har person- och godstrafiken utvecklats genom historien? Planeringsförutsättningar för bil, kollektivtrafik, cykel och gång. Hur skiljer sig olika färdmedel åt ur ett trafikplaneringsperspektiv vad gäller t.ex. kapacitet och dimensionering av framkomlighet och tillgänglighet för trafikanter med särskilda behov samt trafiksäkerhet. Drivkrafter som påverkar utvecklingen.

4.Stadens formella och informella planeringsprocess. Governance, styrmedel, förhandling och PBL. Aktörsperspektiv. Samverkan inom stads- och trafikplanering. Vägen från planering till projektering. Exempel på olika projekt, stora och små.

5.Transportpolitiska mål och planprocessen. Val av olika transportlösningar och planeringsprocessen för ett infrastrukturprojekt.

6.Visioner om staden. Utmaningar och idéer om stadens framtida utveckling. Hållbar stadsutveckling och hållbara transportsystem. Segregering och gentrifiering. Regionala utvecklingskärnor.

7.Planering i praktiken. Ideal och principer som styr trafikplanering. Att ta fram ett kunskapsunderlag. Verktyg, samverkan, medborgarinflytande.

Kursen behandlar stadens och trafiksystemets utveckling utifrån lokala och regionala förutsättningar, och består av:

Grupparbete (PRO1: 3,5 hp) där studenter i grupp jobbar med ett område i Stockholmsregionen och undersöker vilka problem och behov det finns. Vissa områden ligger i innerstaden, andra lite utanför cityn och ytterligare några i kranskommunerna, som har olika utvecklingsmöjligheter vad gäller bostadsutveckling, trafikförsörjning etc. Grupperna gör en analys av förutsättningarna och tar fram en plan.

Individuell inlämning (INL 1; 1,0 hp) där varje student gör en översiktlig konsekvensanalys av gruppens plan

Tentamen (TEN1; 3,0 hp) där föreläsningar och kurslitteratur examineras.

Behörighet

AI1527 Samhällsbyggnadsprocessen, AI1126 Samhällsbyggnadsekonomi, Naturresursteori, Samhällsbygganderregelsystem, Projektledning och BIM.

Litteratur

Bestäms i samband med kursstarten

Examination

 • INL1 - Individuell inlämning, 1,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO1 - Grupparbete, 3,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

PRO1. Grupparbete 3,5 hp

INL1. Individuell inlämning 1,0 hp

TEN1. Tentamen 3,0 hp. Med betygsskala A-F.

Krav för slutbetyg

Godkänd tentamen (TEN1; 3 hp) och grupparbete (PRO1; 3,5 hp), inlämningsuppgift (INL1; 1,0 hp).

Ges av

ABE/Transportplanering, ekonomi och teknik

Kontaktperson

Albania Nissan (bibbi.nissan@abe.kth.se), Peter Brokking (peter.brokking@abe.kth.se)

Examinator

Albania Nissan <bibbi.nissan@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2017.
Examinationsinformation gäller från och med VT2017.