Hoppa till huvudinnehållet

AH2029 Järnväg signalteknik - signalsystem 7,5 hp

Kursen ger insikt om de system och utrustningar som används för styrning och säkerhetskontroll av spårburen trafik. I kursen behandlas de krav och förutsättningen som är grunden för väl dimensionerade signalsystem inom järnvägen. Dessutom behandlas såväl de ingående komponenterna och de kompletta systemen som nuvarande och framtida signalsystem är uppbyggda av.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan AH2029 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Allmänna principer för järnvägsstyrning
 • Samhällsaspekter
 • Grundläggande principer för förregling
 • Historik
 • Lagstiftning
 • Kostnader
 • Livslängd
 • Standardisering
 • Olika typer av ATC-system
 • Det svenska signalsystemet
 • Trafikkapacitet
 • Tidtabeller
 • Signalsystem för tunnelbana och andra spårburna kollektiva trafikslag

Lärandemål

Efter kursen skall studenten kunna:

 • Förklara behovet av ett signalsäkerhetssystem
 • Förklara samverkan mellan tåg, järnväg och tågtrafikledning
 • Beskriva skillnaden mellan olika nuvarande och framtida signalsystem
 • Redogöra för olika utformning av ett signalsystem beroende på infrastruktur
 • Dimensionera ett tillförlitligt system för en järnvägslinje med blandad trafikering för att minimera energiflrbrukningen av tågtrafiken
 • Genomföra kostnadsberäkningar av ett projekterat system
 • Redogöra för aktuell lagstiftning inom området

Kursupplägg

Kursen genomförs med tolv dagar med föreläsningar av den grundkunskap som behövs för att förstå ämnesområdet. Detta kompletteras med studiebesök för att ge tillämpningar på ämnet. Kursen går även att följa på distans. Se kursschema för dagar och tider för föreläsningar och tentamen.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Högskolestudier om minst 120 hp samt Engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurskompendium

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

TEN1 - Exam, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, FX, F

Övriga krav för slutbetyg

En obligatorisk skriftlig tentamen motsvarande 7,5 hp med betygsskala A-F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AH2029

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

 • AH2030 Järnvägssignalteknik-Tillförlitliga system
 • AH2031 Järnvägssignalteknik-Projektering
 • AH202X Examensarbete inom inom järnväg och tågtrafik

Kontaktperson

Anders Lindahl; anders.lindahl@abe.kth.se