AH2171 Traffic Engineering and Management 7,5 hp

Traffic Engineering and Management

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

Regleringsutformning och hållbar styrning av trafikanläggningar är baserat på samspelet mellan fordon, väg- och trafikmiljö samt oskyddade trafikanter. Detta kräver en grundlig förståelse av trafikantbeteende i form av interaktion mellan olika trafikslag. Vidare skapar trafiklagstiftning och föreskrifter i vägtrafikförordningen grundläggande förutsättningar på vilka utformning av hållbara trafikanläggningar måste baseras.

Syftet med trafikstyrning är att ge en säker och effektiv användning av befintlig transportinfrastruktur. Trafikstyrning innehåller också åtgärder för att dela vägutrymmet mellan olika trafikslag för att säkerställa tillgänglighet, säkerhet, bättre miljö och hållbar utveckling.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT19 för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT19 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10028

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 1

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Albania Nissan <bibbi.nissan@abe.kth.se>

 • Lärare

  Albania Nissan <bibbi.nissan@abe.kth.se>

  Mohammad Al-Mousa <mohamam@kth.se>

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10051

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 1

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Albania Nissan <bibbi.nissan@abe.kth.se>

 • Lärare

  Albania Nissan <bibbi.nissan@abe.kth.se>

  Mohammad Al-Mousa <mohamam@kth.se>

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om trafikflödesteorier och dess tillämpningar för kapacitet analys, utformning, styrning, drift och val av regleringsmetoder för trafik anläggningar med hänsyn till framkomlighet och säkerhet. Efter kursen ska du kunna:

 • Förstå de fundamentala trafikflödes teorier och identifiera grundläggande trafikvariabler och deras samband inklusive hastighet, densitet och flöde.
 • Analysera olika trafikanläggningar och utvärdera dess kapacitet och framkomlighet
 • Utforma olika signalreglerade korsningar så som isolerade, samordnade samt cirkulationsplatser.
 • Utvärdera och motivera metoder för trafikreglering och kontroll.
 • Förstå användningen av avancerade simuleringsmetoder för analys av trafiksystemen och mjukvara för utformningen av strategier för trafikreglering
 • Utvärdera trafikens effekter på miljö och säkerhet.
 • Beräkna och tillämpa metoder för att minska trafikens påverkan på samhällen så som hatighetsdämpande åtgärder, olycksminskningar och parkering planering och förvaltning.
 • Förstå ITS rollen i den dynamisk trafikledning.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • De fundamentala trafikflödesteorier och de grundläggande trafikvariablerna och deras samband inklusive hastighet, densitet och flöde.
 • Analys av olika trafikanläggningar och utvärdering av dess kapacitet och framkomlighet
 • Utformning signalreglerade korsningar inklusive isolerade, samordnade samt cirkulationsplatser.
 • Utvärdering och motivering metoder för trafikreglering och kontroll.
 • Användning av avancerade simuleringsmetoder för analys av trafiksystemen och mjukvara för utformningen av strategier för trafikreglering
 • Trafikens effekter på miljö och säkerhet.
 • Beräkning och tillämpning av metoder för att minska trafikens påverkan på samhällen så som hatighetsdämpande och olycksminskningar åtgärder samt parkeringsplanering och förvaltning.
 • ITS roll i den dynamisk trafikledning.

Behörighet

För studenter antagna till civilingenjörprogrammet Samhällsbyggnad (CSAMH) eller masterprogrammet Transport och Geoinformatik är det inga ytterligare behörighetskrav.

För övriga studenter:

 • kandidatexamen eller motsvarande inom samhällsbyggnad, geografi, teknisk fysik, datavetenskap, statistik, ekonomi, eller matematik inklusive minst 60hp i matematik, fysik, statistik, eller datavetenskap; samt
 • Engelska B/ Engelska 6 (eller motsvarande).

Litteratur

 • May, A. Traffic Flow Fundamentals (1990), selected sections.
 • R.Roess, E.Prassas, W.Mc Shane (2004), Traffic Engineering 3rd Edition. Prentice Hall
 • O’Flaherty (ed.) (1997) Transport Planning and Traffic Engineering, part III, chapters 16-18, 20 and 22 – Part IV, chapters 24-28, Arnold, London, together with a selection of research articles.
 • Al-Mudhaffar, 2006 Impacts of traffic signals control strategies, part 1.
 • Manual for TRANSYT.
 • HCM 2010 (selected chapters)
 • Freeway Management and Operations Handbook http://ops.fhwa.dot.gov/freewaymagmt/publications/…

Examination

 • PROA - Project, 3,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENA - Examination, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENA - Examination, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PROA - Projektarbete, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

En obligatorisk skriftlig tentamen motsvarande 4 hp med betygsskala A-F och ett obligatoriskt projektarbete som motsvarar 3,5 hp med A-F.

Kursbetyget kommer att fastställas av betyg på tentamen och projekt.

Ges av

ABE/Transportplanering

Kontaktperson

Albania Nissan, bibbi@kth.se

Examinator

Albania Nissan <bibbi.nissan@abe.kth.se>

Påbyggnad

Alla kurser inom masterprogrammet Transport och Geoinformatik.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2008.