Hoppa till huvudinnehållet

AH2171 Traffic Engineering and Management 7,5 hp

Regleringsutformning och hållbar styrning av trafikanläggningar är baserat på samspelet mellan fordon, väg- och trafikmiljö samt oskyddade trafikanter. Detta kräver en grundlig förståelse av trafikantbeteende i form av interaktion mellan olika trafikslag. Vidare skapar trafiklagstiftning och föreskrifter i vägtrafikförordningen grundläggande förutsättningar på vilka utformning av hållbara trafikanläggningar måste baseras.

Syftet med trafikstyrning är att ge en säker och effektiv användning av befintlig transportinfrastruktur. Trafikstyrning innehåller också åtgärder för att dela vägutrymmet mellan olika trafikslag för att säkerställa tillgänglighet, säkerhet, bättre miljö och hållbar utveckling.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan AH2171 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • De fundamentala trafikflödesteorier och de grundläggande trafikvariablerna och deras samband inklusive hastighet, densitet och flöde.
 • Analys av olika trafikanläggningar och utvärdering av dess kapacitet och framkomlighet
 • Utformning signalreglerade korsningar inklusive isolerade, samordnade samt cirkulationsplatser.
 • Utvärdering och motivering metoder för trafikreglering och kontroll.
 • Användning av avancerade simuleringsmetoder för analys av trafiksystemen och mjukvara för utformningen av strategier för trafikreglering
 • Trafikens effekter på miljö och säkerhet.
 • Beräkning och tillämpning av metoder för att minska trafikens påverkan på samhällen så som hatighetsdämpande och olycksminskningar åtgärder samt parkeringsplanering och förvaltning.
 • ITS roll i den dynamisk trafikledning.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om trafikflödesteorier och dess tillämpningar för kapacitet analys, utformning, styrning, drift och val av regleringsmetoder för trafik anläggningar med hänsyn till framkomlighet och säkerhet. Efter kursen ska du kunna:

 • Förstå de fundamentala trafikflödes teorier och identifiera grundläggande trafikvariabler och deras samband inklusive hastighet, densitet och flöde.
 • Analysera olika trafikanläggningar och utvärdera dess kapacitet och framkomlighet
 • Utforma olika signalreglerade korsningar så som isolerade, samordnade samt cirkulationsplatser.
 • Utvärdera och motivera metoder för trafikreglering och kontroll.
 • Förstå användningen av avancerade simuleringsmetoder för analys av trafiksystemen och mjukvara för utformningen av strategier för trafikreglering
 • Utvärdera trafikens effekter på miljö och säkerhet.
 • Beräkna och tillämpa metoder för att minska trafikens påverkan på samhällen så som hatighetsdämpande åtgärder, olycksminskningar och parkering planering och förvaltning.
 • Förstå ITS rollen i den dynamisk trafikledning.

Kursupplägg

The course consists of lectures and tutorials with student participation

Lectures: 2 sessions / week, 2h/ session

Project works: 2 sessions / week, 3h/ session

 

Assignments: Include two project works:

Project I:

Evaluation of Signalized Intersection. Group work, you should deliver a written report. The work is equivalent to 1.0 Credits.

Project II:

Traffic Signal Design. Group work. You should deliver a report and an oral presentation. The work is equivalent to 2.5 Credits.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen eller motsvarande inom samhällsbyggnad, geografi, teknisk fysik, datavetenskap, statistik, ekonomi, eller matematik. Minst 3 hp inom vardera programmering, linjär algebra, envariabelanalys, sannolikhetsteori och statistik, samt Engelska B

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

 • May, A. Traffic Flow Fundamentals (1990), selected sections.
 • R.Roess, E.Prassas, W.Mc Shane (2004), Traffic Engineering 3rd Edition. Prentice Hall
 • O’Flaherty (ed.) (1997) Transport Planning and Traffic Engineering, part III, chapters 16-18, 20 and 22 – Part IV, chapters 24-28, Arnold, London, together with a selection of research articles.
 • Al-Mudhaffar, 2006 Impacts of traffic signals control strategies, part 1.
 • Manual for TRANSYT.
 • HCM 2010 (selected chapters)
 • Freeway Management and Operations Handbook http://ops.fhwa.dot.gov/freewaymagmt/publications/…

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PROA - Project, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENA - Examination, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

 • TENA - Examination, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PROA - Projektarbete, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Övriga krav för slutbetyg

En obligatorisk skriftlig tentamen motsvarande 4 hp med betygsskala A-F och ett obligatoriskt projektarbete som motsvarar 3,5 hp med A-F.

Kursbetyget kommer att fastställas av betyg på tentamen och projekt.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AH2171

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Alla kurser inom masterprogrammet Transport och Geoinformatik.

Kontaktperson

Albania Nissan, bibbi@kth.se