Hoppa till huvudinnehållet

AH2178 Forskningsmetodik och kommunikation 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan AH2178 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Historiska utvecklingen av vetenskapsteori, grundläggande koncepter och begrepp
 • Forskningsprocessen, hypotesprövning, experinetdesign
 • Mätmetoder, observationer, datainsamling, informationskällor
 • Kvalitativ- och kvantitativ dataanalys
 • Forskningsetik
 • Regler för vetenskapligt skrivande
 • Peer review av vetenskapliga artiklar
 • Formulera och skriva en forskningsplan
 • Projekt management

Lärandemål

Kursens huvudmål är att förbereda studenterna för forskningsarbete och vetenskapligt skrivande. Kursen avser att ge studenterna de praktiska färdigheter som krävs för att lyckas med examensarbetet.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • Redogöra för den historiska utvecklingen av vetenskapsteoretiska begrepp, forskningsmetoder och  bakomliggande idéer
 • Identifiera och kritiskt diskutera, såväl muntligen som skriftligen, de grundläggande vetenskapsteoretiska och metodologiska metoder inom teknik-, natur- och samhällsvetenskaperna
 • Designa och formulera en plan för ett mindre forskningsprojekt samt identifiera den lämpligaste forskningsmetoden
 • Redogöra regler för vetenskaplig kommunikation: innehåll, språk, textutformning, kopiering och citering av andras arbeten
 • Identifiera och kritiskt granska insamlad information, data, teoretiska och metodologiska problem i forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar inom studentens egen ämnesinriktning. Bedöma dessa med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälliga och etiska aspekter

Kursupplägg

The course consists of lectures and tutorials with student participation in Project Work, Seminars, and written Exam.

The main goal of the course is to prepare the students for research and scientific writing. The course intends to give the students the practical skills that are required to succeed with the degree project  including the ability to :

 • Explain the historical development of scientific theoretical concepts, research methods and underlying ideas
 • Identify and discuss critically, both orally and in writing, the basic scientific theoretical and methodological methods within technological, natural and social sciences.
 • Design and formulate a plan for a smaller research project and identify the most appropriate research method
 • Explain rules for scientific communication: contents, language, expression, copying and quoting the work of others
 • Identify and critically review collected information, data, theoretical and methodological problems in research reports and scientific articles within the student's own subject study field. Assess these considering relevant scientific, societal and ethical aspects

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen eller motsvarande inom samhällsbyggnad, geografi, teknisk fysik, datavetenskap, statistik, ekonomi, eller matematik. Samt Eng B.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projektarbete, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AH2178

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Albania Nissan; bibbi.nissan@abe.kth.se