Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan AH2307 (HT 2021–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Det huvudsakliga innehållet är diskreta valteori, multinomial och nästlade logitmodeller, nätverksjämvikt och utläggningsteori för bil och kollektivtrafik, samt utveckling och tillämpning av ett enkelt prognos- och analyssystem.

Innehållet presenteras genom föreläsningar och utvecklas till praktiska färdigheter genom datorstödda övningar. Projektetuppdraget utförs som en laboration där studenten bygger ett prognossystem med hjälp av de metoder som lärs ut i föreläsningarna. Studenten tillämpar systemet för ett antal policyfrågor samt skriver en rapport.

Lärandemål

Efter kursen ska du kunna:

  • Beskriva och kritisera tillämpningen av rationella modeller i beslutsprocesser
  • Applicera urbana teorier för att bygga ett enkelt prognossystem
  • Analysera politiska förändringar i det urbana systemet och producera beslutsstöd för beslutsfattare
  • Skriva en rapport om en enkel transportplaneringsstudie

Dessa övergripande lärandemål kan ytterligare nedbrytas enligt följande. Efter avslutad kurs skall du

-       beskriva och tillämpa för ämnet centrala metoder såsom diskret valteori, särskilt multinomial och nästlad logit; nätverksjämvikter och trafikutläggningsteori för bil- och kollektivtrafik

-       kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera komplexa samhälleliga frågeställningar, vilket omfattar ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet

-       använda en integrerad transport och markanvändningsprognosmodell för att modellera, simulera, prognosticera och utvärdera samhälleliga policyåtgärder (som innefattar förändringar i transportsystemet och/eller markanvändning) för att adressera relevanta samhälleliga frågeställningar, vilket innefattar hållbarhet

-       klart redogöra för och diskutera slutsatser i en utvärderingsstudie av en föreslagen policyåtgärd (vilken omfattar förändringar i transportsystemet eller markanvändningen)

-       planera och genomföra, med relevanta vetenskapliga metoder, en utvärdering av en samhällelig policyåtgärd för att adressera samhällleliga problem

-       identifiera behovet av ytterligare kunskap

-       kritisera vetenskaplig grund och metoder som används inom projektet

Kursupplägg

Lektioner 20 timmar
Övningar 6 timmar
Datorövningar 6 timmar
Projekt 6 timmar

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

kandidatexamen eller motsvarande inom samhällsbyggnad, geografi, teknisk fysik, datavetenskap, statistik, ekonomi, eller matematik inklusive minst 3 hp inom vardera programmering, linjär algebra,envariabelanalys samt  sannolikhetsteori och statistik samt Engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ortuzar & Willumsen (2001). Modelling Transport. John Wiley & Sons.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PROA - Projekt, 4,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Tentamen motsvarande 3 hp med betygsskala A-F

Projektrapport motsvarande 4,5 hp med betygsskala P/F.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Fariya Sharmeen

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AH2307

Ges av

ABE/Transport och systemanalys

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Fariya Sharmeen