Hoppa till huvudinnehållet

AI106V Fastighetsförmedling i juridiken 7,5 hp

Kursen behandlar juridiska aspekter på fastighetsförmedling. De tre kurserna AI106V, AI107V och AI108V utgör hela den 30,0 hp fördjupning i fastighetsförmedling som KTH ger.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AI106V (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Huvudsakligt innehåll:

-Civilrätt. Offentlig rätt. Rättskällor. Rättssubjekt. Rättslig handlingsförmåga. Behörighet och befogenhet. Intag. Kontrollkrav. Uppdragsavtal. Konkurrens. Ensamrätt. Informationskrav. Konsumenträtt. Konsumentskydd. Kontraksskrivning. Kontraktsutformning. Depositionsavtal. Objektsbeskrivning. Tomträtt. Byggnad på ofri grund. Arrende. Upplysningsplikt. Gemensamhetsanläggning. Servitut. Fastighetsregister. Fast och lös egendom. Fastighet. Bostadsrätt. Marknadsföringslagen. Marknadsföringssed. Skadestånd. Provision. Principalansvar. Ansvarsförsäkring. Personligt ansvar. Diskrimineringslagen. Penningtvättslagen. Tillsynsmyndighet. Mäklarsamfund.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

-      Redogöra för utvalda delar av det juridiska ramverk som omger fastighetsförmedling

-      Tillämpa och analysera utvalda delar av det juridiska ramverk som omger fastighetsförmedling

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Juridisk översiktskurs 15 hp samt 120 hp

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • SEM1 - Seminarium, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Björn Berggren

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI106V

Ges av

ABE/Fastighetsföretagande och finansiella system

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd