Hoppa till huvudinnehållet

AI1128 Samhällsbyggnadsekonomi 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AI1128 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar följande ämnesområden:

1. Mikroekonomi: prisbildning på konkurrensmarknader och marknader med monopolinslag, olika regelsystem och deras effekter, med fördjupning rörande bostadsmarknaden och hållbar samhällsbyggnad. Grunder i kontraktsteori med tillämpning på kontrakt vid upphandling i byggsektorn.

2. Makroekonomi med tonvikt på cykler på bygg- och fastighetsmarknaden och hur dessa sammanhänger med allmänna konjunktursvängningar och konjunkturpolitik.

3. Samhällsekonomiska bedömningar av infrastrukturprojekt med tonvikt på grunderna för hur kostnads- / nyttokakyler genomförs, vilka ingångsvärden som är viktiga och vad som skiljer samhällsekonomiska kalkyler från företagsekonomiska.

4. Årsredovisningens uppbyggnad med balans- och resultaträkning.

Lärandemål

Efter kursen skall studenten kunna:

 • förstå principerna bakom hur en marknad fungerar
 • analysera effekterna på pris och producerade kvantiteter av olika förändringar på en marknad
 • förstå bakgrunden till marknadsmisslyckanden och dess effekter
 • redogöra hur ekonomiska styrmedel kan användas för att uppnå ett hållbart samhälle
 • förstå varför vissa makroekonomiska åtgärder vidtas, t ex att riksbanken ändrar räntan
 • bedöma allmänna effekter av hur olika makroekonomiska förändringar påverkar bygg- och fastighetsmarknaden
 • redogöra för grunderna bakom samhällsekonomiska investeringsbedömningar
 • analysera och kritiskt granska antaganden som görs i dessa typer av kalkyler
 • kunna tolka en årsredovisning

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen särskild behörighet.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Hjälpmedel på tentamen: miniräknare och svensk ordbok.

Kurslitteratur

- Perloff, J. M. (2021). Microeconomics: Theory and applications with calculus (5th ed.).

Harlow

- Kompendietexter och artiklar (pdf-format)

Ändringar kan ske och anges på hemsidan senast fyra veckor innan kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TENB - Skriftlig tentamen, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI1128

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

han-suck.song@abe.kth.se

Övergångsbestämmelser

Detta gäller för studenter som omregistreras på kursen VT21 och VT22:

-        Studenter som har TENA kvar skriver samma tentamen dock behöver inte besvara de frågor som ingår i årets kurs.

-        Studenter som har SEMN kvar gör en inlämningsuppgift.