Hoppa till huvudinnehållet

AI1139 Relationsmarknadsföring och marknadsanalys i fastighet och finans 7,5 hp

 • Marknadsteori med tonvikt på marknadsanalys och relationsmarknadsföring 
 • Utbytesteori, samt värdering av utbud
 • Relationsmarknadsföring i fastighet och finans
 • Marknadsanalys i fastighet och finans
 • Praktiska tillämpningar – analys av marknader för fastighets- och finansföretag
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan AI1139 (HT 2011–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Marknadsteori med tonvikt på marknadsanalys och relationsmarknadsföring
 • Utbytesteori, samt värdering av utbud
 • Relationsmarknadsföring i fastighet och finans
 • Marknadsanalys i fastighet och finans
 • Praktiska tillämpningar – analys av marknader för fastighets- och finansföretag

Lärandemål

Kursens mål är att du ska kunna

 • analysera problem avseende marknadsföring och marknadsvärdering.
 • beskriva, analysera och redogöra för marknadsföringsteorier
 • analysera och reflektera över relationer och kunskap i fastighets- och finansmarknaderna
 • redogöra för de marknadsförings och marknadsanalysteorier som bildar kursens grundläggande analysverktyg
 • självständigt analysera marknader utifrån litteraturen.
 • skriva analyserande texter med ett självständigt tillämpande av de analysverktyg som kurslitteraturen tillhandahållit.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Studenterna måste vara antagna till kandidatprogramet i Fastighet och finans

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

 • Vetenskapliga artiklar
 • Grönroos, C. (2007), Service management and marketing – a customer relationship management approach. Chichester, England: John Wiley & Sons, Ltd. 3rd Edition
 • Kotler, Philip, and Keller, Kevin Lane, "A Framework for Marketing Management", 5th Ed., Pearson International Edition.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Seminarieuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • NÄR1 - Närvaro, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd närvaro (1.5p), skriftlig tentamen (TEN1; 3p), godkänd kurs PM (INL1; 3p).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Björn Berggren

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI1139

Ges av

ABE/Fastighetsföretagande och finansiella system

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Andreas Fili, tel: 08-790 7354, e-post: andreas.fili@abe.kth.se