AI1141 Kreditbedömning 7,5 hp

Credit Risk Assessment

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursens lär ut hur finansiella företag hanterar kreditrisker och hur kreditmarknader fungerar.

Kursen lär också ut att kreditbedömning är det sätt på vilka finansiella företag analyserar risk i sin omvärld och hos det finansiella företagets kunder.

Kursen beskriver och förklarar vilka olika typer av informationskällor som används till kreditbedömning och hur information från dessa kan inhämtas och värderas.

Kursen beskriver betydelsen av en god kreditkultur och kreditbedömningens psykologi.

Kursen beskriver kreditbedömningar och tillämpning av kvantitativa och kvalitativa kreditbedömningsmodeller.

Kursen identifierar skillnader i kreditbedömning av konsumenter, fastighetsföretag, småföretag och stora företag.

Kursen beskriver betydelsen av hållbarhet och miljö i kreditbedömning och inom kreditmarknader.

Lärandemål *

Efter kursen ska kursdeltagare kunna:

  • Identifiera kreditbedömningsfaktorer.
  • Beskriva aktörer inom kreditmarknader.
  • Förklara kreditbedömning och hur kreditmarknader fungerar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Finansiell rapportering och analys (AI1142) eller motsvarande kurs.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • INL1 - PM, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Kent Eriksson

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI1141

Ges av

ABE/Fastighetsföretagande och finansiella system

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.