Hoppa till huvudinnehållet

AI1146 Fastighetsförvaltning 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AI1146 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Detta är en tillämpad kurs i fastighetsförvaltning och styrning av fastigheter på objektsnivå. Kursen är tänkt att ge verktyg som krävs för att förvalta olika typer av fastigheter. De teoretiska kunskaperna i ekonomisk och teknisk förvaltning tillämpas i projektuppgiften där studenterna gör en kvalificerad analys av en befintlig fastighet.

 • Förklara begreppen inom fastighetsförvaltning

 • Göra ekonomiska analyser av olika typer av hyreskontrakt

 • Upprätta förvaltningsplaner

 • Använda olika typer av företagsekonomiska och samhällsekonomiska analyser som underlag för investeringsbeslut

 • Använda kontraktsteoretiska modeller som underlag för strategiska beslut på företagsnivå

I tillägg till ovanstående kunskapsmål kommer studenterna att få ta del av aktuell forskning inom ämnet fastighetsförvaltning.

Nyckelord: Fastighetsförvaltning, tillgångsförvaltning, fastighetsföretagande, hållbarhet, diagnos och prognos, nyckeltal, hyreskontrakt, hyressättningsprinciper, förvaltningsplaner, underhållsplanering, kontraktsteori, outsourcing, upphandling

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att ge kunskap om de metoder och analyser som krävs för hållbar förvaltning av bostäder och olika typer av kommersiella fastigheter.

Mer konkret ska du efter fullgjord kurs kunna:

 • Beskriva, tillämpa och diskutera olika metoder för fastighetsförvaltning på objekt och/eller beståndsnivå

 • Använda olika typer av ekonomiska analyser som underlag för investeringsbeslut och reflektera över deras beslutskonsekvenser i kontext av fastighetsförvaltning

 • Beskriva, tillämpa och diskutera kontraktsteoretiska modeller som underlag för strategiska beslut

 • Diskutera tillämpningar av hållbarhetsprinciper i fastighetsförvaltning

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs AI1128 Samhällsbyggnadsekonomi och aktivt deltagande i kursen AI1108 Investeringsanalys.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Projektuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI1146

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

agnes.jonsson@abe.kth.se