Hoppa till huvudinnehållet

AI1509 Allmän fastighetsrätt 7,5 hp

Kursen ger utvidgade och fördjupade kunskaper om i första hand civilrättsliga men även vissa offentligrättsliga regler beträffande fast egendom.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AI1509 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen inleds med ett kort avsnitt om den juridiska metoden och dess tillämpning i en fastighetsrättslig kontext. Därefter ligger fokus på de civilrättsliga reglerna om fastigheter och rättigheter i fastigheter, vilka främst finns i jordabalken. I den delen behandlas först vad fast egendom är, hur den delas in i fastigheter och vad som hör till en fastighet. Därefter behandlas överlåtelse av fast egendom, främst fastighetsköp. Pantsättning av fastigheter samt rättsverkan av pantsättning behandlas, liksom exekutiv försäljning av fastigheter. Vidare behandlas nyttjanderätt, främst hyra, och servitut. Härutöver behandlas sakrättsliga förhållanden och regler om inskrivning, inklusive inteckning.

Lärandemål

fastigheter och begränsade rättigheter i fastigheter, så att studenten skall kunna tillämpa dessa kunskaper vid lösande av praktiska tillämpningsproblem.

Efter att ha genomgått kursen skall studenten kunna:

  • Identifiera juridiska problem och identifiera tillämpliga rättsregler avseende fast egendom och dess rättsliga tillstånd.
  • Tillämpa och motivera användandet av rättsregler vid lösandet av juridiska problem gällande fastighetsrätt och fastigheters rättsliga tillstånd

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kursregistrerad på kurs: AI1550 Juridisk översiktskurs

Rekommenderade förkunskaper

Minst 7,5 hp civilrätt.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteraturen anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • NÄR1 - Närvaro, - hp, betygsskala: P, F
  • TENB - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVNC - Övningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

TENB: Skriftlig tentamen

Godkänd närvaro är en förutsättning för att få skriva tentamen.

Övriga krav för slutbetyg

Slutbetyg på kursen ges av resultat på tentamen. 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Jonny Flodin

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI1509

Ges av

ABE/Fastighetsvetenskap

Huvudområde

Samhällsbyggnad, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Speciell fastighetsrätt.

Kontaktperson

studentexp.fob@abe.kth.se

Övrig information

Gammal kod:1F1442