AI1514 Tillämpad avtalsrätt 7,5 hp

Applied Contract Law

Tillämpad avtalsrätt behandlar olika avtalstyper i ett tillämpat perspektiv.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen behandlar allmän avtalsrätt och speciell avtalsrätt (kontraktsrätt). Den allmänna avtalsrätten handlar på ett övergripande plan om vägen fram till ett bindande avtal och avtalets innehåll. I denna del behandlas ingående av avtal, fullmakt, rättshandlingars ogiltighet och avtalstolkning. Inom kontraktsrätten behandlas några centrala avtalstyper såsom köp, entreprenad, leasing och olika slags konsulttjänster.

Lärandemål *

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper inom avtalsrätten, såväl inom den allmänna avtalsrätten som inom den speciella avtalsrätten. Inom den speciella avtalsrätten behandlas främst vissa centrala avtalstyper såsom köp, entreprenad, leasing och konsulttjänster (immateriella uppdrag).

Efter att ha genomgått kursen skall studenten kunna:

 • Identifiera juridiska problem och identifiera tillämpliga rättsregler gällande avtals- och kontraktsrätt.
 • Tillämpa och motivera användandet av rättsregler vid lösandet av juridiska problem som behandlas.
 • Analysera och argumentera för olika lösningar av juridiska problem inom de ämnesområden som behandlas.
 • Formulera förslag till avtalsvillkor.

Kursupplägg

Undervisningen består av föreläsningar och workshops. Syftet är att först introducera ett visst ämnesområde vid en föreläsning och därefter diskutera olika tillämpningsfrågor i anslutning till detta ämnesområde vid en workshop. Kursen innehåller även ett mera tillämpat moment, där studenterna skall förhandla fram och utforma ett avtal.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Minst 15 hp cilvilrätt (utöver allmän behörighet), t.ex. Rättsvetenskap grundkurs (AI1510), Rättsvetenskap fortsättningskurs (AI1511), Juridisk översiktskurs (AI1551), Allmän fastighetsrätt (AI1509) eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteraturen anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • TEN1 - Tentamen, 6,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övning, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

 • Godkänd tentamen
 • Godkänd övning

Slutbetyg på kursen ges av resultat på tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Jonny Flodin

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI1514

Ges av

ABE/Fastighetsvetenskap

Huvudområde *

Samhällsbyggnad, Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd