AI1517 Fastighetsrätt 7,5 hp

Real Estate Law

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att ge kunskap om den civilrättsliga regleringen av fast egendom, dess indelning i fastigheter, förfoganden över fastigheter och begränsade rättigheter i fastigheter, så att studenten ska kunna tillämpa dessa kunskaper vid lösandet av praktiska tillämpningsproblem kopplade till samhällsbyggnadsområdet. Lagstiftningen om fast egendom och den avvägning som görs mellan olika aktörer som innefattas i denna reglering ger upphov till såväl ekonomiska som etiska frågeställningar. Ur ett samhälleligt perspektiv uppkommer även miljö- och hållbarhetsfrågor.

Efter att ha genomgått kursen ska du kunna:

1) förklara strukturen och centrala begrepp i det fastighetsrättsliga regelsystemet, de huvudsakliga frågeställningar som regleras och hur regleringen närmare är utformad,

2) med hjälp av den juridiska metoden tillämpa rättsregler på praktiska tillämpningsuppgifter,

3) motivera valet av och tillämpligheten av rättsreglerna på tillämpningsuppgifterna.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen inleds med en introduktion till det juridiska systemet och den juridiska metoden och allmänna civilrättsliga frågeställningar. Därefter ligger fokus på de civilrättsliga reglerna om fastigheter och rättigheter i fastigheter, vilka främst finns i jordabalken. I den delen behandlas först vad fast egendom är, hur den delas in i fastigheter och vad som hör till en fastighet. Därefter behandlas överlåtelse av fast egendom, främst fastighetsköp. Pantsättning av fastigheter samt rättsverkan av pantsättning behandlas, liksom exekutiv försäljning av fastigheter. Vidare behandlas nyttjanderätt, främst hyra, och servitut. Härutöver behandlas sakrättsliga förhållanden och regler om inskrivning, inklusive inteckning.

Kursupplägg

Undervisningen ges genom föreläsningar med åtföljande workshops där främst tillämpningsfrågor diskuteras. Till detta kommer att i grupp författa en skrivuppgift (PM) i två delar och att delta i till dessa hörande seminariediskussioner av desamma.

Behörighet

Grundläggande högskolebehörighet, d.v.s. dokumenterad avslutad gymnasieutbildning inkl. svenska B och engelska A eller motsvande.

Litteratur

Kurslitteratur anslås på kursens hemsida senast 4 veckor innan kursstart.

Grundläggande högskolebehörighet, d.v.s. dokumenterad avslutad gymnasieutbildning inkl. svenska B och engelska A eller motsvande.

Examination

 • NÄR1 - Närvaro, , betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVNA - Övning, 1,5, betygsskala: P, F

Godkänd närvaro är en förutsättning för att få skriva tentamen.

Krav för slutbetyg

Godkänd närvaro (NÄR1; 0,0 hp)

Godkänd tentamen (TENA; 6 hp)

Godkända övningar (ÖVNA; 1,5 hp)

Slutbetyg på kursen ges av resultat på tentamen. Godkänd närvaro och fullgjorda övningar kan ge extra poäng till tentamen.

Ges av

ABE/Fastighetsvetenskap

Kontaktperson

studentexp.fob@abe.kth.se; Richard Hager richard.hager@abe.kth.se

Examinator

Jonny Flodin <jonny.flodin@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2018.
Examinationsinformation gäller från och med HT2018.