Hoppa till huvudinnehållet

AI1517 Fastighetsrätt 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AI1517 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen inleds med en introduktion till det juridiska systemet och den juridiska metoden och allmänna civilrättsliga frågeställningar. Därefter ligger fokus på de civilrättsliga reglerna om fastigheter och rättigheter i fastigheter, vilka främst finns i jordabalken. I den delen behandlas först vad fast egendom är, hur den delas in i fastigheter och vad som hör till en fastighet. Därefter behandlas överlåtelse av fast egendom, främst fastighetsköp. Pantsättning av fastigheter samt rättsverkan av pantsättning behandlas, liksom exekutiv försäljning av fastigheter. Vidare behandlas nyttjanderätt, främst hyra, och servitut. Härutöver behandlas sakrättsliga förhållanden och regler om inskrivning, inklusive inteckning.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att ge kunskap om den civilrättsliga regleringen av fast egendom, dess indelning i fastigheter, förfoganden över fastigheter och begränsade rättigheter i fastigheter, så att studenten ska kunna tillämpa dessa kunskaper vid lösandet av praktiska tillämpningsproblem kopplade till samhällsbyggnadsområdet. Lagstiftningen om fast egendom och den avvägning som görs mellan olika aktörer som innefattas i denna reglering ger upphov till såväl ekonomiska som etiska frågeställningar. Ur ett samhälleligt perspektiv uppkommer även miljö- och hållbarhetsfrågor.

Efter att ha genomgått kursen ska du kunna:

1) förklara strukturen och centrala begrepp i det fastighetsrättsliga regelsystemet, de huvudsakliga frågeställningar som regleras och hur regleringen närmare är utformad,

2) med hjälp av den juridiska metoden tillämpa rättsregler på praktiska tillämpningsuppgifter,

3) motivera valet av och tillämpligheten av rättsreglerna på tillämpningsuppgifterna.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Inga särskilda krav

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur anslås på kursens hemsida senast 4 veckor innan kursstart.

Grundläggande högskolebehörighet, d.v.s. dokumenterad avslutad gymnasieutbildning inkl. svenska B och engelska A eller motsvande.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • NÄR1 - Närvaro, - hp, betygsskala: P, F
  • TENA - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVNA - Övning, 1,5 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Godkänd närvaro är en förutsättning för att få skriva tentamen.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd närvaro (NÄR1; 0,0 hp)

Godkänd tentamen (TENA; 6 hp)

Godkända övningar (ÖVNA; 1,5 hp)

Slutbetyg på kursen ges av resultat på tentamen. Godkänd närvaro och fullgjorda övningar kan ge extra poäng till tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI1517

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

studentexp.fob@abe.kth.se;