AI1519 Speciell fastighetsrätt 7,5 hp

Land Law

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen tar upp tekniken kring utformning och förändring av fastigheter och fastighetssystem. Lagstiftningen inom området syftar till att säkerställa både långsiktighet och flexibilitet vad gäller markanvändning, överlåtelser och upplåtelser av mark och markanknutna rättigheter. Fastigheter fungerar som säkerhet för krediter och utgör därför en central del i ekonomin.

Kursen behandlar betydelsen av och relationen mellan fastighetsindelning, markanknutna rättigheter samt en hållbar markanvändning. I kursen läggs särskild vikt vid fastighetsbildningslagen och anläggningslagen, men även expropriationslagen inklusive ersättnings- och värderingsregler tas upp samt infrastrukturlagstiftning för ledningar, vägar och järnvägar.

Lärandemål *

Det övergripande målet med kursen är att ge kunskap om regelsystemet kring förändringar och utveckling av fastigheter och markanknutna rättigheter samt hur samverkan mellan fastigheter kring olika slags infrastruktur kan organiseras. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Förklara och beskriva innebörden av olika markjuridiska begrepp

  • Identifiera och värdera olika lagtekniska lösningar på praktiska problem som rör markanvändning, fastighetsindelning, rättighetsupplåtelser och samverkan mellan fastigheter

  • Tillämpa relevant fastighetsrättslig lagstiftning i enklare situationer rörande förändring av markanvändning, fastighetsindelning, markanknutna rättigheter och samverkan mellan fastigheter

  • Beskriva huvuddragen i infrastrukturlagstiftningen om vägar, järnvägar och ledningar

  • Reflektera över betydelsen av ett fungerande rättsligt system med äganderätter och fastighetsindelning för att tillgodose samhällets behov av en långsiktig och hållbar markanvändning

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

AI1516 eller AI1509 Allmän fastighetsrätt

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • TEN1 - Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övning, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Eva Liedholm Johnsson

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI1519

Ges av

ABE/Fastighetsvetenskap

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Eva Liedholm Johnsson, 08-790 8619, eva.liedholm.johnson@abe.kth.se

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.