Hoppa till huvudinnehållet

AI2102 Marknadsanalys och fastighetsutveckling 7,5 hp

Marknadsanalys och fastighetsutveckling är en tillämpad kurs i marknadsanalys med särskild vikt på bostadsfastigheter. Metodik för marknadsanalyser av handelsfastigheter behandlas i mindre omfattning. Speciell tonvikt läggs på förhållanden i USA och Sverige. Målsättningen med kursen är att ge kunskaper om teori för marknadsanalys samt färdigheter i att tillämpa teori för analyser av marknadsförhållanden som påverkar utfallet av större fastighets-utvecklingsprojekt. kursen förbereder för arbete inom byggföretag, kommuner, konsultföretag och institutionella investerare.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan AI2102 (VT 2016–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Marknadsanalys och fastighetsutveckling är en tillämpad kurs i marknadsanalys med särskild vikt på bostadsfastigheter. Metodik för marknadsanalyser av handelsfastigheter behandlas i mindre omfattning. Speciell tonvikt läggs på förhållanden i USA och Sverige. Målsättningen med kursen är att ge kunskaper om teori för marknadsanalys samt färdigheter i att tillämpa teori för analyser av marknadsförhållanden som påverkar utfallet av större fastighets-utvecklingsprojekt. kursen förbereder för arbete inom byggföretag, kommuner, konsultföretag och institutionella investerare.

Lärandemål

Den här kursen kommer att ge dig färdigheter i marknadsanalyser för fastighetsutvecklings projekt genom att du kan:

 • Förstå hur infrastruktur påverkas i fastighetsutvecklingsprojekt.
 • Identifiera och tillämpa kriterier för olika nivåer av marknadsanalyser.
 • Bedöma fastighetens konkurrensförmåga genom att utföra en produktivitetsanalys som fokuserar på fysiska, legala och lägesmässiga attribut.
 • Använda olika modeller för urban utveckling för att bedöma var bostadsprojekt kan lokaliseras.
 • Känna igen cykliska förlopp i fastighetsmarknaden och dess relation till konjunkturcykler.
 • Bestämma primära, sekundära och tertiära marknadsområden.
 • Utvärdera konkurrerande utbud och potentiell efterfrågan och dess konsekvenser för ett fastighetsutvecklingsprojekt.

Färdigheter fås genom att du arbetar med ett konkret fastighetsutvecklingsprojekt.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörighet till masterprogrammet Fastigheter och byggande.

Rekommenderade förkunskaper

Urban and Regional Economics (AI2105)

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Market Analysis for Real Estate, Fanning, Appraisal Institute. Chapters 1 – 13.
Niching in Residential Development, K Psilander.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Examination, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Coursework, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Betygskrav är minst E för godkänd examination och godkänt projektarbete.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI2102

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Anna Broback (abroback@kth.se)