Hoppa till huvudinnehållet

AI2117 Facility Management 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AI2117 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Syften med och roller inom Facility Management (stödfunktion till kärnverksamheten, ägare/kund, hyresgäst/användare, tjänsteleverantörer)
 • Hårda och mjuka FM-tjänster, ledning och organisering av tjänster, standarder
 • Strategier och strategiutveckling
 • Människor och organisation (intressentanalys, engagemang, kommunikation)
 • Outsourcing, inköp, kontraktsmodeller och kontraktsledning
 • Styrning och uppföljning (resultatmätningar, nyckeltal, benchmarking, riskhantering (hot och möjligheter) samt miljöledning)
 • Förändringsledning och innovation inom Facility Management
 • Tillämpning av vetenskaplig metod, analys och rapportering

Lärandemål

Målet med kursen är att utveckla deltagarnas förståelse av principer och modeller för Facility Management (FM), och för hur FM-organisationen kan stödja kärnverksamheten hos fastighetsägare och hyresgäster/användare. Efter kursen ska deltagarna kunna:

 • Utveckla och beskriva en strategi för Facility Management för en specifik organisation, baserat på en undersökning och analys av behov och möjligheter, samt på kunskap om relevanta metoder och verktyg.

 • Förklara vilka funktioner en FM-organisation (FMO) har, skilja mellan och beskriva olika typer av FMOs, och utvärdera vilka typer som passar i olika kontexter. 

 • Undersöka, beskriva och analysera ett verkligt innovations- eller förändringsinitiativ med koppling till Facility Management, baserat på vetenskaplig litteratur och metod, samt rapportera resultaten i en vetenskaplig uppsats.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörighet till masterprogrammet Fastigheter och byggande.

Kunskaper i projektkommunikation motsvarande innehållet i kursen AI2810.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Atkin, B.L. and Brooks, A. "Total Facility Management", Fourth edition, Oxford: Wiley-Blackwell, 2015.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Bedömningen av kursen baseras på en kombination av deltagande i obligatoriska aktiviteter i klassrummet och online (föreläsningar, övningar/seminarier och ett online-prov med flervalsfrågor) samt tre skriftliga inlämningsuppgifter.

Examinationen är tidsbegränsad.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI2117

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Anna Kadefors (anna.kadefors@abe.kth.se)