Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan AI2156 (VT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen innehåller:

 • Föreläsningar med både grundläggande teori och tillämpning inom fastighetsförvaltning
 • Övningar, särskilt om grundläggande teori.
 • Projektarbete med anknytning till fastighetsförvaltning.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är ge studenterna bättre förståelse för hur kontraktsutformning påverkar incitament, beteende och riskfördelning, samt att de ska kunna tillämpa detta när det gäller kontrakt inom fastighetsförvaltningsområdet.

Efter kursen ska studenten kunna:

 • Förstå och kunna analysera olika typer av oligopolmodeller.
 • Beskriva innebörden i och konsekvenserna av asymmetrisk information.
 • Känna till olika sätt att minska problem knutna till asymmetrisk information och principiella lösningar på incitamentsproblem.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörighet till masterprogrammet Fastigheter och byggande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Jeffrey M. Perloff: Microeconomics: Theory and Applications with Calculus (senaste upplagan rekommenderas). Ändringar annonseras senast en månad före kursstart.

Utdelat material från föreläsaren.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projektarbete, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Han-Suck Song

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI2156

Ges av

ABE/Fastighetsekonomi och finans

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

han-suck.song@abe.kth.se