Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

AI234U Fastighetsvärdering och analys /Uppdragsutbildning/ 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-03-12 uppdragsutbildning

Anmälningskod

60954

Rubriker med innehåll från kursplan AI234U (VT 2018–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Följande aktiviteter ingår:

Föreläsningar, övningar, projektarbete och tentamen.

Lärandemål

Kursen har ett antal specifika mål. Efter att ha genomgått kursen ska ni kunna:

- Utföra en värdering med ortspris- och kassaflödesmetoden.

- Beskriva hur en marknadsanalys, med avsikt att ha som grund för en värdering, utförs.

Förklara:

o  hur osäkerhet bör härledas och redovisas i en värderingsrapport.

o hur miljöskada bör påverka värderingen.

o vad som menas med god värderarsed.

Kurslitteratur och förberedelser

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Fastighetsvärdering och Marknadsanalys – Studentlitteratur

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: P, F
  • ÖVN1 - Övning, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Kursen är en uppdragsutbildning köpt av ett företag. Du kan som en fristående eller programstudent inte söka eller bli antagen till en uppdragsutbildning.

Platser till kursen kan endast köpas av juridisk person som utser kursdeltagare.