Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan AI2511 (VT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen bedrivs i projektform, där projektarbetet kompletteras med understödjande seminarier och handledning.

Projektet innebär att från inledande målsättningar och skisser för markanvändning och bebyggelse steg för steg gå igenom exploateringsprocessens olika moment fram till byggstart. Projektet genomförs i ett område där det är aktuellt med både förtätning av befintlig bebyggelse och nyexploatering.

Lärandemål

Kursens syfte är att studenterna utifrån ett praktiskt projekt ska få en djupare förståelse för de olika organisatoriska, juridiska och ekonomiska hjälp- och styrmedel som används vid plangenomförande/markexploatering.

Efter kursen ska studenten kunna:

  • Analysera alternativa sätt att lösa förekommande problem vid markexploateringar.
  • Tillämpa olika metoder och medel som då kan användas.
  • Redovisa vilka konsekvenser de olika metoderna och medlen har.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Markexploatering (AI1524 eller AI2517) eller motsvarande kunskaper.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kalbro, T. & Lindgren, E. Markexploatering (Norstedts Juridik, senaste upplagan). Övrig kurslitteratur meddelas i samband med kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • ÖVN1 - Projektarbete, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

        Godkänt på individuell kontrollskrivning.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Anna Granath Hansson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI2511

Ges av

ABE/Fastighetsvetenskap

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

anna.granath.hansson@abe.kth.se

Övrig information

”Kursen ges under förutsättning att minst 5 studerande tackar ja till erbjuden plats”