Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Samhällsbyggandet är projektbaserat och byggherren har en viktig roll för de projekt som initieras. Det kan t.ex. vara nybyggnad, ombyggnad/renovering eller utbyggnad. Byggherren beskrivs ofta som en "innovationsdrivare" eller "förändringsagent" för ett mer innovativt och hållbart samhällsbyggande.  

Syfte

Syftet med kursen är att introducera, reflektera över, tillämpa och utvärdera koncept, verktyg och metoder för projektkommunikation.

Vad är projektkommunikation?

Projektkommunikation handlar om byggherrens perspektiv på att hantera och organisera byggprojekt från inledande planering till överlämnandet, med särskilt fokus på hur byggherrens projektledare kan leda och organisera kommunikation och information på bästa möjliga sätt. Således kombineras projektledning, fastighetsutveckling, byggprojektledning samt organisation och ledarskap.

Vad är en byggherre?

Byggherre är den som initierar ett byggprojekt. Se mer här: https://www.byggherre.se/om-oss/vad-aer-en-byggherre

En byggherre kan vara privat eller offentlig, det kan vara en individ eller en organisation. Byggherren kan vara långsiktig eller kortsiktig, den kan initiera byggprojekt för eget bruk eller för att hyra ut eller sälja.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan AI2810 (VT 2022–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Plan- och byggprocessen, projektledning, beställarrollen, projektorganisering. entreprenadformer, intressenthantering, informationshantering och kommunikation.

Lärandemål

Kursens mål är att förbereda studenterna dels för fortsatta studier på avancerad nivå inom fastigheter och byggande, dels för att analysera plan- och byggprocessen samt delta i och leda byggprojekt.

Efter avslutad kurs skall deltagarna kunna:

  • Beskriva, välja ut, använda och jämföra begrepp, verktyg och metoder för att analysera plan- och byggprocessen samt planera och leda byggprojekt, särskilt ur beställarens perspektiv, utifrån etablerad forskning samt målsättningar för ett hållbart samhällsbyggande.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörighet till masterprogrammet Fastigheter och byggande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Information about course literature will be announced at the beginning of the course.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO2 - Projektarbete, 2,5 hp, betygsskala: P, F
  • ÖVN2 - Uppsats, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinationen är tidsbegränsad.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Tina Karrbom Gustavsson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI2810

Ges av

ABE/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Tina Karrbom Gustavsson, 08-790 8799, tina.karrbom@abe.kth.se