Hoppa till huvudinnehållet

AK1202 Teknik- och vetenskapshistoria 7,5 hp

This course explores how science and technology have been used to make sense of the world, and to control it. It considers science and technology in a global historical perspective. The course provides a foundation for further studies in the history of science, technology, and the environment, but also allows students specializing in engineering and the natural sciences to gain a deeper understanding of the historical dimensions of their fields, and a broader perspective on how and why science and technology have become such powerful elements in the modern world.

The course centres around some principle ideas of science and techoology, such as progress, innovation, revolution and development, modernity, civilisation and risk and will discuss how these notions have been culturally constructed through time. The course does not give a chronological overview of the development of science and technology through all times. Instead we will touch upon many interesting topics such as colonialism, green revolution, eugenics, medieval islamic science, Cold War, nuclear energy, domestic technologies or technological selection and see how the abovementioned core concepts have played out. If you are curious whether Pythagoras actually invented the Pythagoras theoreme, what have Nazis to do with lung cancer, when did chicken start to consist of only legs, or how is research into nuclear bombs related to the development of global climate science, then this course is for you.

Held in English.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AK1202 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen handlar om teknik och vetenskap ur ett globalt historiskt perspektiv. Den utforskar hur teknik och vetenskap har använts för att komma underfund med världen, och för att kontrollera den. Kursen ger en bas för vidare studier inom vetenskaps-, teknik- och miljöhistoria, men låter också studenter som specialiserar sig inom teknik och naturvetenskap tillägna sig en djupare förståelse för den historiska dimensionen av deras fält, och ett bredare perspektiv på hur och varför vetenskap och teknik har blivit så kraftfulla komponenter av den moderna världen.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kommer du att kunna:

- Identifiera större förändringar i teknik och vetenskap över tid;

- Identifiera källor och metoder som används i historiskt skrivande och kritiskt bedöma giltigheten i teknik- och vetenskapshistoriska påståenden;

- Beskriva hur centrala idéer inom teknik och vetenskap, som t.ex. upptäckt, innovation, modernitet, risk, har konstruerats historiskt och socialt;

- Förklara hur förståelsen av de historiska dimensionerna vad gäller frågor av betydelse i samtiden kan bidra till ansvarsfullt handlande i nutiden.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Endast grundläggande behörighet.

Rekommenderade förkunskaper

Inga

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Assignment Work, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

- Aktivt deltagande i kursaktiviteterna.

- Godkända inlämningsuppgifter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Per Högselius

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AK1202

Ges av

ABE/Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Kati Lindström, kati.lindstrom@abe.kth.se

Övrig information

Kursen kan komma att ställas in om färre än 5 studenter tackar ja till erbjuden plats.

Gammal kod: 4D1205