Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalAK1205 Science Goes Fiction: Science Fiction, film och tekniska framtider ur ett historiskt perspektiv 7,5 hpAdministrera Om kursen

Science fiction film och -litteratur har under de senaste nästan 100 åren varit ett forum där teknik och vetenskap direkt och indirekt har visats upp för allmänheten, diskuterats och tolkats. Inom genren har bilder av teknikens plats i det framtida samhället inte bara speglat befintliga diskurser och diskussioner om teknik, utan även skapat framtidsvisioner och till och med inspirerat till och/eller avskräckt från forskning och tekniskt framsteg. Med utgångspunkt i olika science fiction-verk kommer vi att analysera utsagor om teknik och teknisk förändring och koppla dessa till diskussioner och diskurser rörande samhälle och teknik som har förts vid olika tillfällen under nittonhundratalet. Målet är att studenterna ska tänka kritiskt runt dessa diskussioner och samtidigt få en introduktion i olika teknikhistoriska frågor. Kursen kommer att innefatta teman som till exempel: bilder av vetenskaplig forskning och teknikutveckling, teknik och genus, framtidsvisioner av miljöförstöring och industrialisering, forskningsetik samt kopplingen mellan människa och maskin. Dessutom kommer en hel del vikt att läggas vid populärkulturens roll i spridandet av bilder av vetenskap och teknik. Därför kommer en del av kursen att ägnas åt källkritik och analys av film och bilder, samt kopplingen mellan fakta och fiktion.

Kursens syfte är dels att introducera studenterna i olika teman inom teknikhistoria, dels diskutera teknikens plats i vårt samhälle och i populärkulturen ur ett historiskt perspektiv. Även frågor om filmens roll som historiskt källmaterial och kopplingen mellan tekniksyn och populärkulturella uttryck kommer att tas upp.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan AK1205 (VT 2011–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Science fiction film och -litteratur har under de senaste nästan 100 åren varit ett forum där teknik och vetenskap direkt och indirekt har visats upp för allmänheten, diskuterats och tolkats. Inom genren har bilder av teknikens plats i det framtida samhället inte bara speglat befintliga diskurser och diskussioner om teknik, utan även skapat framtidsvisioner och till och med inspirerat till och/eller avskräckt från forskning och tekniskt framsteg. Med utgångspunkt i olika science fiction-verk kommer vi att analysera utsagor om teknik och teknisk förändring och koppla dessa till diskussioner och diskurser rörande samhälle och teknik som har förts vid olika tillfällen under nittonhundratalet. Målet är att studenterna ska tänka kritiskt runt dessa diskussioner och samtidigt få en introduktion i olika teknikhistoriska frågor. Kursen kommer att innefatta teman som till exempel: bilder av vetenskaplig forskning och teknikutveckling, teknik och genus, framtidsvisioner av miljöförstöring och industrialisering, forskningsetik samt kopplingen mellan människa och maskin. Dessutom kommer en hel del vikt att läggas vid populärkulturens roll i spridandet av bilder av vetenskap och teknik. Därför kommer en del av kursen att ägnas åt källkritik och analys av film och bilder, samt kopplingen mellan fakta och fiktion.

Lärandemål

Kursens syfte är dels att introducera studenterna i olika teman inom teknikhistoria, dels diskutera teknikens plats i vårt samhälle och i populärkulturen ur ett historiskt perspektiv. Även frågor om filmens roll som historiskt källmaterial och kopplingen mellan tekniksyn och populärkulturella uttryck kommer att tas upp.

Kursupplägg

Föreläsningar och seminarier.

Skrivuppgifter.

Filmvisningar.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Studenter och yrkesverksamma med grundläggande högskolebehörighet

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Studenterna bör ha tillgång till DVD-spelare eller dator med möjlighet till filmvisning.

Kurslitteratur

Kursmaterialet består av filmer, samt artiklar och bokkapitel samlade i ett kompendium som tillhandahålls vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

För att få godkänt på kursen ska studenterna:

-  kunna redogöra för hur ett eller flera science fiction-verk förhåller sig till en eller flera teknikhistoriska frågeställningar, som till exempel förhållandet mellan industriutveckling och miljö, kopplingen mellan människa och maskin, teknik och genus, eller forskningsetik.

- utifrån jämförelser mellan flera science fiction-verk kunna ge exempel på hur tekniksyn kan förändras över tid.

För ett högre betyg ska studenterna:

- kunna kritiskt analysera en utsago om eller bild av teknik eller teknisk förändring i ett eller flera science fiction-verk med hjälp av de teoretiska begrepp som presenteras i kursen.

- kunna kritiskt reflektera över hur deras egen och andras tekniksyn påverkas av bilder ur populärkulturen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Nina Cyrén Wormbs

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AK1205

Ges av

ABE/Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Sabine Höhler, sabine.hoehler@abe.kth.se

Övrig information

Kursen kan ställas in om färre än 7 studenter tackar ja till erbjuden plats.