Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

AK1205 Science Goes Fiction: Science Fiction, film och tekniska framtider ur ett historiskt perspektiv 7,5 hp

Frågor om antagning och liknande, var god kontakta: kursexp@abe.kth.se

Frågor om kursens innehåll, var god kontakta: sabine.hoehler@abe.kth.se

Science fiction film och -litteratur har under de senaste nästan 100 åren varit ett forum där teknik och vetenskap direkt och indirekt har visats upp för allmänheten, diskuterats och tolkats. Inom genren har bilder av teknikens plats i det framtida samhället inte bara speglat befintliga diskurser och diskussioner om teknik, utan även skapat framtidsvisioner och till och med inspirerat till och/eller avskräckt från forskning och tekniskt framsteg. Med utgångspunkt i olika science fiction-verk kommer vi att analysera utsagor om teknik och teknisk förändring och koppla dessa till diskussioner och diskurser rörande samhälle och teknik som har förts vid olika tillfällen under nittonhundratalet. Målet är att studenterna ska tänka kritiskt runt dessa diskussioner och samtidigt få en introduktion i olika teknikhistoriska frågor. Kursen kommer att innefatta teman som till exempel: bilder av vetenskaplig forskning och teknikutveckling, teknik och genus, framtidsvisioner av miljöförstöring och industrialisering, forskningsetik samt kopplingen mellan människa och maskin. Dessutom kommer en hel del vikt att läggas vid populärkulturens roll i spridandet av bilder av vetenskap och teknik. Därför kommer en del av kursen att ägnas åt källkritik och analys av film och bilder, samt kopplingen mellan fakta och fiktion.

Kursens syfte är dels att introducera studenterna i olika teman inom teknikhistoria, dels diskutera teknikens plats i vårt samhälle och i populärkulturen ur ett historiskt perspektiv. Även frågor om filmens roll som historiskt källmaterial och kopplingen mellan tekniksyn och populärkulturella uttryck kommer att tas upp.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Målgrupp

Studenter på samtliga program är välkomna.

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P3 (4,0 hp), P4 (3,5 hp)

Varaktighet

2025-01-14
2025-06-02

Studietakt

25%

Undervisningsform

Normal Kvällstid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

10 - 40

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

60958

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Kontaktperson

Sabine Höhler, sabine.hoehler@abe.kth.se

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan AK1205 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Science fiction film och -litteratur har under de senaste nästan 100 åren varit ett forum där teknik och vetenskap direkt och indirekt har visats upp för allmänheten, diskuterats och tolkats. Inom genren har bilder av teknikens plats i det framtida samhället inte bara speglat befintliga diskurser och diskussioner om teknik, utan även skapat framtidsvisioner och till och med inspirerat till och/eller avskräckt från forskning och tekniskt framsteg. Med utgångspunkt i olika science fiction-verk kommer vi att analysera utsagor om teknik och teknisk förändring och koppla dessa till diskussioner och diskurser rörande samhälle och teknik som har förts vid olika tillfällen under nittonhundratalet. Målet är att studenterna ska tänka kritiskt runt dessa diskussioner och samtidigt få en introduktion i olika teknikhistoriska frågor. Kursen kommer att innefatta teman som till exempel: bilder av vetenskaplig forskning och teknikutveckling, teknik och genus, framtidsvisioner av miljöförstöring och industrialisering, forskningsetik samt kopplingen mellan människa och maskin. Dessutom kommer en hel del vikt att läggas vid populärkulturens roll i spridandet av bilder av vetenskap och teknik. Därför kommer en del av kursen att ägnas åt källkritik och analys av film och bilder, samt kopplingen mellan fakta och fiktion.

Lärandemål

Kursens syfte är dels att introducera studenterna i olika teman inom teknikhistoria, dels diskutera teknikens plats i vårt samhälle och i populärkulturen ur ett historiskt perspektiv. Även frågor om filmens roll som historiskt källmaterial och kopplingen mellan tekniksyn och populärkulturella uttryck kommer att tas upp.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Endast grundläggande behörighet.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

För att få godkänt på kursen ska studenterna:

-  kunna redogöra för hur ett eller flera science fiction-verk förhåller sig till en eller flera teknikhistoriska frågeställningar, som till exempel förhållandet mellan industriutveckling och miljö, kopplingen mellan människa och maskin, teknik och genus, eller forskningsetik.

- utifrån jämförelser mellan flera science fiction-verk kunna ge exempel på hur tekniksyn kan förändras över tid.

För ett högre betyg ska studenterna:

- kunna kritiskt analysera en utsago om eller bild av teknik eller teknisk förändring i ett eller flera science fiction-verk med hjälp av de teoretiska begrepp som presenteras i kursen.

- kunna kritiskt reflektera över hur deras egen och andras tekniksyn påverkas av bilder ur populärkulturen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Sabine Höhler, sabine.hoehler@abe.kth.se

Övrig information

Kursen kan ställas in om färre än 7 studenter tackar ja till erbjuden plats.