AK1205 Science Goes Fiction: Science Fiction, film och tekniska framtider ur ett historiskt perspektiv 7,5 hp

Science Goes Fiction: Science Fiction, Film and Technological Futures in a Historical Perspective

Science fiction film och -litteratur har under de senaste nästan 100 åren varit ett forum där teknik och vetenskap direkt och indirekt har visats upp för allmänheten, diskuterats och tolkats. Inom genren har bilder av teknikens plats i det framtida samhället inte bara speglat befintliga diskurser och diskussioner om teknik, utan även skapat framtidsvisioner och till och med inspirerat till och/eller avskräckt från forskning och tekniskt framsteg. Med utgångspunkt i olika science fiction-verk kommer vi att analysera utsagor om teknik och teknisk förändring och koppla dessa till diskussioner och diskurser rörande samhälle och teknik som har förts vid olika tillfällen under nittonhundratalet. Målet är att studenterna ska tänka kritiskt runt dessa diskussioner och samtidigt få en introduktion i olika teknikhistoriska frågor. Kursen kommer att innefatta teman som till exempel: bilder av vetenskaplig forskning och teknikutveckling, teknik och genus, framtidsvisioner av miljöförstöring och industrialisering, forskningsetik samt kopplingen mellan människa och maskin. Dessutom kommer en hel del vikt att läggas vid populärkulturens roll i spridandet av bilder av vetenskap och teknik. Därför kommer en del av kursen att ägnas åt källkritik och analys av film och bilder, samt kopplingen mellan fakta och fiktion.

Kursens syfte är dels att introducera studenterna i olika teman inom teknikhistoria, dels diskutera teknikens plats i vårt samhälle och i populärkulturen ur ett historiskt perspektiv. Även frågor om filmens roll som historiskt källmaterial och kopplingen mellan tekniksyn och populärkulturella uttryck kommer att tas upp.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (4,0 hp), P4 (3,5 hp)

 • Anmälningskod

  60005

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Kvällstid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  7 - 40

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P3: E2, L. P4: E2, L. mer info

 • Kursansvarig

  Sabine Höhler <sabine.hoehler@abe.kth.se>

 • Lärare

  Sabine Höhler <sabine.hoehler@abe.kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för alla program från årskurs 3. Utbytesstudenter är också varmt välkomna.

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (4,0 hp), P4 (3,5 hp)

 • Anmälningskod

  60198

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Kvällstid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  7 - 40

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Sabine Höhler <sabine.hoehler@abe.kth.se>

 • Lärare

  Sabine Höhler <sabine.hoehler@abe.kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för alla program från årskurs 3. Utbytesstudenter är också varmt välkomna.

Lärandemål

Kursens syfte är dels att introducera studenterna i olika teman inom teknikhistoria, dels diskutera teknikens plats i vårt samhälle och i populärkulturen ur ett historiskt perspektiv. Även frågor om filmens roll som historiskt källmaterial och kopplingen mellan tekniksyn och populärkulturella uttryck kommer att tas upp.

Kursens huvudsakliga innehåll

Science fiction film och -litteratur har under de senaste nästan 100 åren varit ett forum där teknik och vetenskap direkt och indirekt har visats upp för allmänheten, diskuterats och tolkats. Inom genren har bilder av teknikens plats i det framtida samhället inte bara speglat befintliga diskurser och diskussioner om teknik, utan även skapat framtidsvisioner och till och med inspirerat till och/eller avskräckt från forskning och tekniskt framsteg. Med utgångspunkt i olika science fiction-verk kommer vi att analysera utsagor om teknik och teknisk förändring och koppla dessa till diskussioner och diskurser rörande samhälle och teknik som har förts vid olika tillfällen under nittonhundratalet. Målet är att studenterna ska tänka kritiskt runt dessa diskussioner och samtidigt få en introduktion i olika teknikhistoriska frågor. Kursen kommer att innefatta teman som till exempel: bilder av vetenskaplig forskning och teknikutveckling, teknik och genus, framtidsvisioner av miljöförstöring och industrialisering, forskningsetik samt kopplingen mellan människa och maskin. Dessutom kommer en hel del vikt att läggas vid populärkulturens roll i spridandet av bilder av vetenskap och teknik. Därför kommer en del av kursen att ägnas åt källkritik och analys av film och bilder, samt kopplingen mellan fakta och fiktion.

Kursupplägg

Föreläsningar och seminarier.

Skrivuppgifter.

Filmvisningar.

Behörighet

Studenter och yrkesverksamma med grundläggande högskolebehörighet

Litteratur

Kursmaterialet består av filmer, samt artiklar och bokkapitel samlade i ett kompendium som tillhandahålls vid kursstart.

Utrustningskrav

Studenterna bör ha tillgång till DVD-spelare eller dator med möjlighet till filmvisning.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

För att få godkänt på kursen ska studenterna:

-  kunna redogöra för hur ett eller flera science fiction-verk förhåller sig till en eller flera teknikhistoriska frågeställningar, som till exempel förhållandet mellan industriutveckling och miljö, kopplingen mellan människa och maskin, teknik och genus, eller forskningsetik.

- utifrån jämförelser mellan flera science fiction-verk kunna ge exempel på hur tekniksyn kan förändras över tid.

För ett högre betyg ska studenterna:

- kunna kritiskt analysera en utsago om eller bild av teknik eller teknisk förändring i ett eller flera science fiction-verk med hjälp av de teoretiska begrepp som presenteras i kursen.

- kunna kritiskt reflektera över hur deras egen och andras tekniksyn påverkas av bilder ur populärkulturen.

Ges av

ABE/Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Kontaktperson

Sabine Höhler, sabine.hoehler@abe.kth.se

Examinator

Per Högselius <per.hogselius@abe.kth.se>

Övrig information

Kursen kan ställas in om färre än 7 studenter tackar ja till erbjuden plats.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2011.
Examinationsinformation gäller från och med VT2011.