Hoppa till huvudinnehållet

AK123V Stockholms teknikhistoria 4,0 hp

Denna ”mobila” kurs tar oss till ett antal platser som ruvar på några av Stockholms bäst bevarade hemligheter. Kursaktiviteterna fokuserar på s.k. ”platsbaserat lärande” i form av stadsvandringar, digitala gruppövningar i fält, fotovandringar och kreativa skrivuppgifter i anslutning till dessa. Detta skapar en ram för diskussion och analys av teknikhistoriska händelser som har format det urbana landskapet vi ser i dagens Stockholm. Kursen är uppbyggd kring tre moduler: (1) Historiska berättelser på KTH:s campus, med särskilt fokus på kärnteknikens historia (R1:an) och televisionens historia (klocktornet som bas för de första TV-sändningarna i Sverige) (2) Urbana narrativ om hur ingenjörsskap format Stockholm i samspel med bl.a. miljörörelser, lokalpolitik och skönlitterära berättelser (3) Berättelser om Stockholm då, nu och i framtiden: vi tittar närmare bland annat på Stockholmsutställningarna och teknikens roll i dessa.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AK123V (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

I denna kurs utforskar vi Stockholm i ett teknikhistoriskt perspektiv. Kursen är ”mobil” och tar oss till ett antal platser som ruvar på några av Stockholms bäst bevarade hemligheter. Kursaktiviteterna tar sin utgångspunkt i s.k. ”platsbaserat lärande” och innefattar bland annat stadsvandringar, digitala gruppövningar i fält, fotovandringar och kreativa skrivuppgifter i anslutning till dessa. Detta skapar en ram för diskussion och analys av teknikhistoriska händelser som har format det urbana landskapet vi ser i dagens Stockholm.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

-       - Redogöra för viktiga aspekter av Stockholms teknikhistoria.

-       - Skriftligt och fotografiskt skildra hur Stockholms teknikhistoria bidragit till att forma den stad vi ser idag.

-       - Kritiskt granska historiska berättelser om Stockholm och dess framväxt.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 4,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AK123V

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Katarina Larsen (katarina.larsen@abe.kth.se)