Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

AK123X Examensarbete inom historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, grundnivå 15,0 hp

Frågor om antagning och liknande hänvisas till kursexp@abe.kth.se

Frågor om kursinnehåll hänvisas till nina@kth.se

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Målgrupp

Öppet för alla under förutsättning att behörighetskraven är uppfyllda.

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P1 (7,5 hp), P2 (7,5 hp)

Varaktighet

2024-08-26
2025-01-13

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50022

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan AK123X (HT 2015–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen består huvudsakligen av ett självständigt projektarbete som utmynnar i en vetenskaplig uppsats. Arbetet skall utgå från en preciserad vetenskaplig frågeställning som genom tillämpning av ett historiskt perspektiv på teknik, vetenskap och miljö har potential att bidra till nya insikter om hur mänskliga samhällen och kulturer förändras över tid. Fokus skall ligga på relationen mellan teknik, vetenskap och/eller miljöå ena sidan och samhällsutvecklingen å den andra. Tidsmässigt kan uppsatsen behandla historiska händelser och förändringsprocesser såväl i nära som i mer avlägsen dåtid. Geografiskt kan uppsatsen behandla såväl det svenska samhället som andra samhällen i världen.

Examensarbetet omfattar vanligen inläsning av relevant teoretisk litteratur samt arbete med empiri i form av arkivmaterial, tryckta källor, intervjuer och/eller materiella lämningar. Stor självständighet och initiativförmåga förutsättes. Frågeställning, teorival, val av empiriskt material samt disposition av uppsatsen utformas i nära samarbete med handledaren. Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö erbjuder kontinuerlig, individuell handledning under examensarbetets gång, från formulering av forskningsfrågan till slutförande av arbetet. I slutskedet anordnar avdelningen ett seminarium där arbetet ventileras innan det slutförs och godkänns.

Lärandemål

Efter avslutat examensarbete ska studenten kunna:

1. visa kunskap om det valda ämnesområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet, kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

2. visa förmåga att med helhetssyn, kritiskt och systematiskt söka, samla och använda kunskap samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap

3. visa förmåga att formulera, bedöma och hantera problem och kritiskt diskutera frågeställningar

4. visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna tidsramar samt att utvärdera detta arbete

5. visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer, metoder, system eller tekniska lösningar med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

6. visa förmåga att muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper redogöra för och diskutera information, problem och lösningar

7. visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

8. visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta som högskoleingenjör

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 120 hp ska vara avklarade innan examensarbetet får påbörjas (gäller högskoleingenjörsutbildning).

Därtill krävs grundläggande kunskaper inom fältet historiska studier av teknik, vetenskap och miljö. Dessa kunskaper kan ha inhämtats via en eller flera av de kurser som ges vid Avdelningen för historiska studier eller på annat sätt.

Det är examinator som avgör och kontrollerar att studenten har den fördjupning som krävs och att studenten har slutfört huvuddelen av studierna innan examensarbetet påbörjas.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Beroende på ämnesval utformas en individuell läslista.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • XUPP - Examensuppgift, 15,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examensarbetet kan skrivas på svenska eller engelska.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd uppsats samt avklarat försvar av uppsatsen vid seminarium.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd