Hoppa till huvudinnehållet

AK124V Omställning: Vägar till ett fossilfritt samhälle 4,0 hp

Samhället genomgår för närvarande stora omställningar. En viktig drivkraft är klimatförändringen och de klimatmål Sveriges Riksdag beslutat om till 2030 och 2045. Visionen från 2017 är att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdssamhälle. Liknande mål har satts upp av EU och allt fler länder följer efter. Även tidigare miljömål påverkar omställningen liksom växande insikter om att s.k. ”planetära gränser” riskerar att överskridas och storskaliga rubbningar i planetens och ekosystemens funktionssätt kan uppstå och skapa icke önskvärda effekter för människor och samhällen. Denna kurs belyser omställningen som samhälleligt uppdrag och fenomen. Den fokuserar på Sveriges och andra länders klimatmål, hur dessa vuxit fram och förändrats över tid och hur man försöker omsätta målen i praktiken.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AK124V (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Denna kurs belyser omställningen som samhälleligt uppdrag och fenomen. Den fokuserar på Sveriges och andra länders klimatmål, hur dessa vuxit fram och förändrats över tid och hur man försöker omsätta målen i praktiken.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

-       - Redogöra för Sveriges och några andra länders klimatmål, hur dessa förändrats över tid och debatten som ligger till grund för dem.

-       - Kritiskt granska olika visioner för att uppnå klimatmålen.

-       - Jämföra olika länders institutionella ramverk, policier och styrmedel som skapats/mobiliserats för att uppnå målen.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 4,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AK124V

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Sverker Sörlin (sorlin@kth.se)