Hoppa till huvudinnehållet

AK2012 Individual fördjupningsuppgift i filosofi 7,5 hp

Individuell fördjupningskurs inom ett område av filosofin som väljs i samråd mellan lärare och student.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan AK2012 (HT 2011–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Vid KTH ges kurser inom ett flertal delområden av filosofin. Med denna kurs ges möjlighet för den som så önskar att fördjupa sig i något av dessa delområden.

Lärandemål

Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper inom ett område av filosofin som valts ut i samförstånd mellan student och lärare.

Kursupplägg

Handledda individuella studier. För närmare information, kontakta någon av lärarna.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst en filosofikurs om 7,5 hp vid Avd. för Filosofi, KTH.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Inga.

Kurslitteratur

Relevant kurslitteratur beroende på valt område.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • ÖVN1 - Uppsats, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Uppsats.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AK2012

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

John Cantwell, cantwell@kth.se

Övrig information

Om flera programstuderande söker än det angivna maxantalet för kursomgången kan urval göras bland de programstuderande enligt principen om förtur till den som klarat av flera hp inom sitt utbildningsprogram.