Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

AK203V Beslutsteori för yrkesverksamma 2,5 hp

I många yrkesmässiga beslutssituationer förväntas beslutsfattare välja mellan olika handlingsalternativ utan att ha fullständig klarhet i vilka konsekvenserna blir. Syftet med den här kursen är att ge en filosofisk bakgrund till denna typ av beslutsfattande samt insikter och underlag för egen reflektion kring hur rationella beslut kan fattas i sådana situationer. Vi kommer att bekanta oss med begrepp såsom rationalitet, preferenser, mål, osäkerhet och nytta. Vad betyder det att en preferens, ett mål eller ett val är rationellt? Hur kan man fatta beslut under osäkerhet och risk? Vilken betydelse har det hur handlingsalternativen formuleras för vilket beslut som bör fattas? Kursen strävar att ge beslutsfattare verktyg för att fatta beslut i yrkesmässiga sammanhang på ett systematiskt sätt ur ett filosofiskt perspektiv. Kursinnehållet är teoretiskt (och förutsätter viss matematisk grund) men strävar även till att knyta an till praktiska tillämpningar.

Kursen består av föreläsningar, 2 seminarier (inkl obligatoriska förberedelser inför seminarier) och ett examinerande projektarbete och ges helt på distans. Undervisningsspråket är engelska. 

För en kort introduktion till ämnet, lyssna på avsnittet Richard Bradley on Understanding Decisions av podden philosophy bites

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 fristående studerande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P2 (2,5 hp)

Varaktighet

2024-10-28
2025-01-13

Studietakt

17%

Undervisningsform

Distans Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

15 - 30

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 fristående studerande

Anmälningskod

10006

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 fristående studerande

Kontaktperson

John Cantwell (john.cantwell@abe.kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan AK203V (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursupplägg

Detta är en distanskurs. Huvudsakligt kursinnehåll:

 • introduktion till beslutsteori och begrepp såsom rationalitet, preferenser, mål, osäkerhet och nytta,
 • genomgång och applicering av beslutsteoretiska metoder,
 • introduktion till beslutsfattande under risk och osäkerhet,
 • filosofiskt perspektiv på beslutsteoretiska frågeställningar,
 • övning i formalisering och analys av beslutsproblem.

Kursinnehåll

 • introduktion till beslutsteori och begrepp såsom rationalitet, preferenser, mål, osäkerhet och nytta,
 • genomgång och applicering av beslutsteoretiska metoder,
 • introduktion till beslutsfattande under risk och osäkerhet,
 • filosofiskt perspektiv på beslutsteoretiska frågeställningar,
 • övning i formalisering och analys av beslutsproblem.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

 • redogöra för de grundläggande begreppen som används inom beslutsteori,
 • redogöra för grunderna i formalisering av beslutsproblem, val av beslutsteoretisk metod samt beslut under risk och osäkerhet,
 • diskutera och problematisera formaliseringen av beslutsproblem och motivera val av beslutsteoretisk metod givet ett visst beslutsproblem under risk och osäkerhet,
 • diskutera beslutsteoretiska frågeställningar ur ett filosofiskt perspektiv,
 • diskutera och problematisera beslutsteori och beslutsmetod i praktiska och yrkesmässiga sammanhang.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

120 hp högskolestudier

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PRO1 - Projektarbete, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Aktivt seminariedeltagande. 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

John Cantwell (john.cantwell@abe.kth.se)

Övrig information

AVSEDD FÖR YRKESVERKSAMMA INOM BRANSCHEN!