Hoppa till huvudinnehållet

AK203V Beslutsteori för yrkesverksamma 2,5 hp

I många yrkesmässiga beslutssituationer förväntas beslutsfattare välja mellan olika handlingsalternativ utan att ha fullständig klarhet i vilka konsekvenserna blir. Syftet med den här kursen är att ge en filosofisk bakgrund till denna typ av beslutsfattande samt insikter och underlag för egen reflektion kring hur rationella beslut kan fattas i sådana situationer. Vi kommer att bekanta oss med begrepp såsom rationalitet, preferenser, mål, osäkerhet och nytta. Vad betyder det att en preferens, ett mål eller ett val är rationellt? Hur kan man fatta beslut under osäkerhet och risk? Vilken betydelse har det hur handlingsalternativen formuleras för vilket beslut som bör fattas? Kursen strävar att ge beslutsfattare verktyg för att fatta beslut i yrkesmässiga sammanhang på ett systematiskt sätt ur ett filosofiskt perspektiv. Kursinnehållet är teoretiskt (och förutsätter viss matematisk grund) men strävar även till att knyta an till praktiska tillämpningar.

Kursen består av föreläsningar, 2 seminarier (inkl obligatoriska förberedelser inför seminarier) och ett examinerande projektarbete och ges helt på distans. Undervisningsspråket är engelska. 

För en kort introduktion till ämnet, lyssna på avsnittet Richard Bradley on Understanding Decisions av podden philosophy bites

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan AK203V (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • introduktion till beslutsteori och begrepp såsom rationalitet, preferenser, mål, osäkerhet och nytta,
 • genomgång och applicering av beslutsteoretiska metoder,
 • introduktion till beslutsfattande under risk och osäkerhet,
 • filosofiskt perspektiv på beslutsteoretiska frågeställningar,
 • övning i formalisering och analys av beslutsproblem.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

 • redogöra för de grundläggande begreppen som används inom beslutsteori,
 • redogöra för grunderna i formalisering av beslutsproblem, val av beslutsteoretisk metod samt beslut under risk och osäkerhet,
 • diskutera och problematisera formaliseringen av beslutsproblem och motivera val av beslutsteoretisk metod givet ett visst beslutsproblem under risk och osäkerhet,
 • diskutera beslutsteoretiska frågeställningar ur ett filosofiskt perspektiv,
 • diskutera och problematisera beslutsteori och beslutsmetod i praktiska och yrkesmässiga sammanhang.

Kursupplägg

Detta är en distanskurs. Huvudsakligt kursinnehåll:

 • introduktion till beslutsteori och begrepp såsom rationalitet, preferenser, mål, osäkerhet och nytta,
 • genomgång och applicering av beslutsteoretiska metoder,
 • introduktion till beslutsfattande under risk och osäkerhet,
 • filosofiskt perspektiv på beslutsteoretiska frågeställningar,
 • övning i formalisering och analys av beslutsproblem.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

120 hp högskolestudier

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PRO1 - Projektarbete, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Aktivt seminariedeltagande. 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AK203V

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

John Cantwell (john.cantwell@abe.kth.se)

Övrig information

AVSEDD FÖR YRKESVERKSAMMA INOM BRANSCHEN!