AK2040 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (beräkningsvetenskap) 7,5 hp

Theory and Methodology of Science with Applications Computational Science)

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

Abstract
The aim of the course is to provide a deeper understanding of the methodological and underlying philosophical issues that arise in science, and inspire to reflection on such issues within the student’s own area of study. After having taken the course the student should have acquired basic knowledge of the foundational issues in the methodology and philosophy of science.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 Period 2 för programstuderande

VT20 Period 2 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60140

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-03-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Johan Berg <johan.berg@abe.kth.se>

 • Lärare

  Tor Sandqvist <tor.sandqvist@abe.kth.se>

 • Målgrupp

  Öppen för studenter från alla masterprogram och studenter från termin 6 på civilingenjörsprogram.

 • Del av program

HT18 Period 2 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50026

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P2: C1, J1, C2, D2, J2. mer info

  Modulerna C1, C2 och D2 avser föreläsningarna. Moduler J1 och J2 avser seminarier.

 • Kursansvarig

  Johan Berg <johan.berg@abe.kth.se>

 • Lärare

  Tor Sandqvist <tor.sandqvist@abe.kth.se>

 • Målgrupp

  Öppen för studenter från alla masterprogram och studenter från termin 6 på civilingenjörsprogram.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom vetenskapsteori och vetenskaplig metodik, både i tal och skrift kunna:

 • Identifiera definitioner och beskrivningar av begrepp, teorier och problemområden, samt identifiera den korrekta applikationen av dessa begrepp och teorier.
 • Redogöra för begrepp, teorier och generella problemområden, samt tillämpa begrepp och teorier på specifika fall.
 • Kritiskt diskutera definitionerna och tillämpningarna av begrepp och teorier med avseende på specifika fall av vetenskaplig forskning.
 • Översätta satser från vanlig matematisk engelska till ett formellt språk
 • Resonera på ett följdriktigt sätt om vad som går att göra i ett formellt deduktivt system
 • Systematiskt tillämpa en exakt definition av sanning på en given sats i ett formellt språk
 • Demonstrera en förståelse av den tekniska innebörden av Gödels första ofullständighetsteorem, såväl som dess filosofiska betydelse.

Kursens huvudsakliga innehåll

Det följande är en ej helt uttömmande lista över vad som behandlas i kursen.

 • Vetenskaplig kunskap
 • Hypotesprövning
 • Observationer och mätningar
 • Experiment
 • Modeller
 • Statistiska resonemang
 • Orsaker och förklaringar
 • Samhällsvetenskapernas filosofi
 • Algoritmiska resonemang och deras begränsningar.
 • Risk och riskbedömning
 • Forskningsetik

Kursupplägg

Föreläsningar, seminarier och projektarbete.

Behörighet

Allmän behörighet för mastersprogram samt Engelska B / Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Litteratur

Meddelas senast vid kursstart. Allt material är tillgängligt genom lärplattformen. Tidigare har använts:

 • Sven Ove Hansson "The Art of Doing Science" (kompendium).
 • Till Grüne-Yanoff “Experiments, models and methodology” (kompendium).
 • Videoföreläsningar
 • Artiklar som delas ut.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier (fyra seminarier), 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

En student kan begära en hemtentamen, med högsta betyg E, om två villkor är uppfyllda: (1) Det är den sista kvarvarande tentamen innan examen. (2) Det är inte möjligt för studenten att närvara vid salstentamen eftersom studenten, vid tillfället för begäran, är boende utanför Sverige och kommer vara boende utanför Sverige i åtminstone tolv månader efter inskickad begäran. Begäran tillstyrks eller avstyrks av examinatorn.

Krav för slutbetyg

Godkända seminarier, godkänd projektuppgift och skriftlig tentamen.

Ges av

ABE/Filosofi

Kontaktperson

kurser.tamos@abe.kth.se

Examinator

Till Grüne-Yanoff <gryne@kth.se>

Övrig information

Kursansvarig: Johan Berg

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2008.