Hoppa till huvudinnehållet

AK2040 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (beräkningsvetenskap) 7,5 hp

The aim of the course is to provide a deeper understanding of the methodological and underlying philosophical issues that arise in science, and inspire to reflection on such issues within the student’s own area of study. After having taken the course the student should have acquired basic knowledge of the foundational issues in the methodology and philosophy of science.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Period 1 programstuderande

Anmälningskod

51498

Rubriker med innehåll från kursplan AK2040 (VT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Följande ämnen behandlas i kursen.

 • Vetenskaplig kunskap
 • Definitioner
 • Hypotesprövning
 • Observationer och mätningar
 • Experiment
 • Modeller
 • Statistiska resonemang
 • Orsaker och förklaringar
 • Kvalitativa metoder
 • Algoritmiska resonemang och deras begränsningar
 • Risk och riskbedömning
 • Forskningsetik
 • Filosofiska teorier om matematiska föremåls beskaffenhet
 • Mätningsteoretiska representationsteorem
 • Teoretiska värden hos matematiska modeller

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom vetenskapsteori och vetenskaplig metodik kunna:

 • Identifiera definitioner och beskrivningar av begrepp, teorier och problemområden, samt identifiera den korrekta applikationen av dessa begrepp och teorier.
 • Redogöra för begrepp, teorier och generella problemområden, samt tillämpa begrepp och teorier på specifika fall.
 • Kritiskt diskutera definitionerna och tillämpningarna av begrepp och teorier med avseende på specifika fall av vetenskaplig forskning.

Dessa lärandemål examineras skriftligt genom tentamen och muntligt genom seminarier.

 • Redogöra för grundtankarna hos några olika filosofiska teorier om matematiska föremåls beskaffenhet och vår kunskap om dem.
 • Beskriva innebörden hos några mätningsteoretiska representationsteorem, och diskutera vad dessa säger oss om förhållandet mellan matematiska strukturer och den materiella världen.
 • Jämföra olika matematiska modeller av ett och samma fenomen med avseende på teoretiska värden såsom enkelhet, överensstämmelse med observationer o.s.v.

Dessa lärandemål examineras skriftligt genom ett projektarbete.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Allmän behörighet för mastersprogram samt Engelska B / Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Allt material är tillgängligt genom lärplattformen. Tidigare har använts:

 •  Till Grüne-Yanoff ” Justified Method Choice – Methodology for Scientists and Engineers”

(kompendium).

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier (fyra seminarier), 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TENB - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

 En student kan examineras på SEM1 med skriftliga inlämningsuppgifter som ersätter närvaro på seminarier, förutsatt att överenskommelse finns om att studenten ska läsa kursen på distans.

Övriga krav för slutbetyg

Godkända seminarier, godkänd projektuppgift och skriftlig tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Studenter har rätt att tentera TEN1 fem gånger och därmed plussa ett tidigare betyg. Därefter måste

examinator godkänna tillåtelse för plussning.

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Henrik Lundvall (henrik12@kth.se)

Övrig information

Kursansvarig: Henrik Lundvall