AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 4,0 hp

Theory of Science and Research Methodology for Teachers

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

Översikt över forskningsmetoder inom naturvetenskap och samhällsvetenskap. Gemensamma metoder och mål inom vetenskaplig verksamhet (inklusive diskussioner om hypotetisk-deduktiva, induktiva och deduktiva metoder, hypotesbildning och hypotesprövning, samt förklaringar). Skillnader mellan forskning och annan undersökande verksamhet (utredning, konsultverksamhet, m.m.). Skillnaden mellan vetenskap och pseudovetenskap.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten
- kunna redogöra för och diskutera centrala vetenskapsfilosofiska begrepp och ämnen,

- kunna redogöra för och diskutera centrala metodbegrepp och metodfrågor,

- kunna diskutera styrkor och svagheter hos olika metoder för insamling och analys av data i en experimentell forskningssituation.

Kursens huvudsakliga innehåll

Centrala vetenskapsfilosofiska begrepp och ämnen: kunskap, former av kunskapsförnek­else, förklaringar, orsaker, slutledningsmetoder, lagar, teorier, modeller, reduktionism, underbestämning, teoriberoende, falsifiering, demarkation, positivism, vetenskapliga värderingar, vetenskapligt framåtskridande, upprepbarhet.

Centrala metodbegrepp och metodfrågor: observationer, experiment, simuleringar, hypoteser och hypotesprövning, hypotesgenerering, validitet, reliabilitet, blindning, randomisering, kvalitativa och kvantitativa data.

Kursupplägg

Föreläsningar, seminarier, studenters eget läs- och skrivarbete.

Behörighet

Allmän behörighet tll masterprogram krävs.

Litteratur

Kurslitteratur kommer att anvisas senast fyra veckor före kursstart.

Utrustningskrav

Inga.

Examination

  • SEM1 - Aktivt deltagande i seminarier, 1,5, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig uppgift, 2,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ABE/Filosofi

Kontaktperson

Jesper Jerkert, jerkert@kth.se

Examinator

Jesper Jerkert <jesper.jerkert@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2015.