AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 4,0 hp

Theory of Science and Research Methodology for Teachers

Översikt över forskningsmetoder inom naturvetenskap och samhällsvetenskap. Gemensamma metoder och mål inom vetenskaplig verksamhet (inklusive diskussioner om hypotetisk-deduktiva, induktiva och deduktiva metoder, hypotesbildning och hypotesprövning, samt förklaringar). Skillnader mellan forskning och annan undersökande verksamhet (utredning, konsultverksamhet, m.m.). Skillnaden mellan vetenskap och pseudovetenskap.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten
- kunna redogöra översiktligt för viktiga metoder och för olika metodologiska traditioner inom natur- och samhällsvetenskapliga discipliner,
- översiktligt kunna diskutera olika metoders styrkor och svagheter i en given forskningssituation,
- kunna redgöra för metoder, tänkesätt och strävanden som är gemensamma för all vetenskap,
- kunna redogöra för vad som skiljer vetenskap från annan undersökande eller kunskapssammanställande verksamhet,
- utifrån givna exempel kunna diskutera vetenskapligheten i en verksamhet på skalan vetenskap-pseudovetenskap.

Kursens huvudsakliga innehåll

Översikt över forskningsmetoder inom naturvetenskap och samhällsvetenskap. Gemensamma metoder och mål inom vetenskaplig verksamhet (inklusive diskussioner om hypotetisk-deduktiva, induktiva och deduktiva metoder, hypotesbildning och hypotesprövning, samt förklaringar). Skillnader mellan vetenskaplig forskning och annan undersökande verksamhet (utredning, konsultverksamhet, m.m.). Skillnaden mellan vetenskap och pseudovetenskap.

Kursupplägg

Föreläsningar, seminarier, studenters eget läs- och skrivarbete.

Behörighet

Studenten ska uppfylla KTH:s krav på uppflyttning från årskurs 3 till årskurs 4 (termin 7). På CL-programmet innebär det att minst 150 hp från årskurs 1-3 vara slutförda varav minst 110 hp från årskurs 1-2.

Litteratur

Kurslitteratur kommer att anvisas senast fyra veckor före kursstart.

Utrustningskrav

Inga.

Examination

  • SEM1 - Aktivt deltagande i seminarier, 1,5, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig uppgift, 2,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Aktivt deltagande i seminarier och avklarad skriftlig uppgift.

Ges av

ABE/Filosofi

Kontaktperson

Jesper Jerkert, jerkert@kth.se

Examinator

Jesper Jerkert <jesper.jerkert@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2015.