AK207X Examensarbete inom risk och säkerhet, avancerad nivå 30,0 hp

Degree Project in Risk and Safety, Second Cycle

Kursens mål: 

Att genom självständigt uppsatsarbete ge den studerande fördjupade insikter inom ämnesområdet Risk och säkerhet, som väl förbereder denne för en framtida yrkesverksamhet inom området, eller fortsatta forskarstudier. Arbetet skall innebära en tillämpning av tidigare förvärvade kunskaper. Det skall utveckla förmågan till kritiskt tänkande samt innebära att studenten sätter sig in i och tillgodogör sig kunskaper i ett nytt ämne. Målet är vidare att den studerande skall tränas i vetenskaplig metod samt i skriftlig och muntlig redovisning.

Huvudsakligt innehåll:         

Kunskapsområdet risk och säkerhet innefattar analyser av miljö- och hälsorisker, tillförlitlighet, sårbarhet och säkerhet i tekniska och sociala system. Sådana analyser syftar till att ge underlag för beslut om riskförebyggande och säkerhetsfrämjande åtgärder. Forskningen inom detta område drar nytta av kunskaper från de olika teknik- och naturvetenskapliga, medicinska, samhälls- och beteendevetenskapliga områden som kan bidra till att bedöma risk och säkerhet. Metodvalet är starkt beroende av typen av risk- och säkerhetsfrågor som behandlas. Statistiska metoder har i många fall en central roll, men i andra fall kan andra metoder vara de mest ändamålsenliga. Den ämnesspecifika kompetensen består i att bedöma ett sådant underlag på ett samlat sätt som ger en för beslutsändamålet välgrundad och rättvisande bild. Inom ämnesområdet ingår också studier av riskuppfattning och riskkommunikation samt av de samhälleliga processer där risk- och säkerhetsfrågor behandlas.

Kursen redovisas i en uppsats. Arbetet utförs individuellt eller gemensamt av två studenter. I det senare fallet skall de individuella insatserna tydligt kunna åtskiljas. Uppsatsens ämne kan föreslås av studenten, lärare, eller någon utomstående beställare. Studenten utformar en arbetsplan. Senast då arbetsplanen är godkänd utses en handledare, som studenten skall kunna rådgöra med fortlöpande under arbetets gång.

Magisteruppsatskursen skall resultera i en uppsats som visar att den studerande tränats i vetenskapligt arbets- och redovisningssätt.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (15,0 hp), P2 (15,0 hp)

 • Anmälningskod

  50981

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  1 - 2

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  John Cantwell <john.cantwell@abe.kth.se>

 • Målgrupp

  Öppen för studenter från alla KTH-program på avancerad nivå.

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (15,0 hp), P4 (15,0 hp)

 • Anmälningskod

  60690

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  1 - 2

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  John Cantwell <john.cantwell@abe.kth.se>

 • Målgrupp

  Öppen för studenter från alla KTH-program på avancerad nivå.

Lärandemål

Att genom självständigt uppsatsarbete ge den studerande fördjupade insikter inom ämnesområdet Risk och säkerhet, som väl förbereder denne för en framtida yrkesverksamhet inom området, eller fortsatta forskarstudier. Arbetet skall innebära en tillämpning av tidigare förvärvade kunskaper. Det skall utveckla förmågan till kritiskt tänkande samt innebära att studenten sätter sig in i och tillgodogör sig kunskaper i ett nytt ämne. Målet är vidare att den studerande skall tränas i vetenskaplig metod samt i skriftlig och muntlig redovisning.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kunskapsområdet risk och säkerhet innefattar analyser av miljö- och hälsorisker, tillförlitlighet, sårbarhet och säkerhet i tekniska och sociala system. Sådana analyser syftar till att ge underlag för beslut om riskförebyggande och säkerhetsfrämjande åtgärder. Forskningen inom detta område drar nytta av kunskaper från de olika teknik- och naturvetenskapliga, medicinska, samhälls- och beteendevetenskapliga områden som kan bidra till att bedöma risk och säkerhet. Metodvalet är starkt beroende av typen av risk- och säkerhetsfrågor som behandlas. Statistiska metoder har i många fall en central roll, men i andra fall kan andra metoder vara de mest ändamålsenliga. Den ämnesspecifika kompetensen består i att bedöma ett sådant underlag på ett samlat sätt som ger en för beslutsändamålet välgrundad och rättvisande bild. Inom ämnesområdet ingår också studier av riskuppfattning och riskkommunikation samt av de samhälleliga processer där risk- och säkerhetsfrågor behandlas.

Kursupplägg

Kursen redovisas i en uppsats. Arbetet utförs individuellt eller gemensamt av två studenter. I det senare fallet skall de individuella insatserna tydligt kunna åtskiljas. Uppsatsens ämne kan föreslås av studenten, lärare, eller någon utomstående beställare. Studenten utformar en arbetsplan. Senast då arbetsplanen är godkänd utses en handledare, som studenten skall kunna rådgöra med fortlöpande under arbetets gång.

Magisteruppsatskursen skall resultera i en uppsats som visar att den studerande tränats i vetenskapligt arbets- och redovisningssätt.

Undervisningsspråk: Engelska eller svenska.

Behörighet

Den studerande ska ha godkännande från sitt magisterprogram för att påbörja uppsatsen.

Litteratur

Bestäms i samråd med handledaren

Examination

 • XUPP - Examensuppgift, 30,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Uppsats som ventileras vid ett seminarium med en i förväg utsedd opponent.

Betygsskala: A - F

Ges av

ABE/Filosofi

Kontaktperson

Sven Ove Hansson, soh@kth.se

Examinator

John Cantwell <john.cantwell@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2008.