AK2203 Media mellan teknik och kultur 7,5 hp

Media, Technology and Culture

I kursen betraktas teknik och teknisk förändring som processer som inte är av naturen givna utan socialt, ekonomiskt och kulturellt skapade. Analyser av sådana processer inom framför allt medieteknikområdet sker med hjälp av några teoretiska verktyg, vars betydelse och användning tränas i kursen.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen består av föreläsningar och seminarier med huvudsakligt fokus på teknisk förändring på medieteknikområdet, både historiskt och samtida. Föreläsningarna går igenom övergripande frågor om hur teknisk förändring går till och dess resultat och exemplifierar med medieteknik. Till seminarierna läses texter omkring vilka man skriver reflektioner. Under seminarierna krävs aktivt deltagande. Textreflektionerna är en förberedelse för uppsatsuppgiften som också förbereds genom föreläsning, uppsatsplan och handledning. Uppsatsen diskuteras också i grupper om fyra, där varje student måste opponera på en annan, innan den slutliga versionen lämnas in.

Lärandemål *

I kursen betraktas teknik och teknisk förändring som processer som inte är av naturen givna utan socialt, ekonomiskt och kulturellt skapade. Analyser av sådana processer inom framför allt medieteknikområdet sker med hjälp av några teoretiska verktyg, vars betydelse och användning tränas i kursen.

Efter kursen ska studenterna kunna:

Definiera, förklara och använda de begrepp som introducerats i kursen.

Göra jämförelser mellan nutida teknik och äldre teknik.

Skriva en längre humanistisk uppsats.

Kunna ge exempel på och förklara orsaken till och effekterna av någon teknisk förändring på medieområdet.

Konstruktivt kritisera medstudenternas arbete och komma med alternativa förslag.

Kursupplägg

Föreläsningar och seminarier.

Textreflektioner och uppsats.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Akademisk studier om minst 120hp inom teknik, ekonomi elller motsvarande, samt dokumenterade kunskaper i engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Undervisningsspråk: engelska

Under en övergångsperiod då alla studenter på mediateknikprogrammet är svensktalande, kommer kursen att ges på svenska.

Kurslitteratur

Litteraturen anslås minst fyra veckor före kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • SEM1 - Seminarie, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • UPP1 - Uppsats, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Närvaro och textreflektioner, samt uppsats.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Per Högselius

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AK2203

Ges av

ABE/Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Nina Wormbs (nina@kth.se)

Övrig information

Om antalet sökande överskrider tillgängliga studieplatser har studerande på civilingenjörsprogrammet i medieteknik förtur. I övrigt sker urvalet på "first come, first served"-basis, dvs. de som anmäler sig tidigt antas först.