Hoppa till huvudinnehållet

AL1106 Miljöteknik och hållbar produktion 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AL1106 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursens övergripande mål är att förmedla kunskap om hur tekniska produktionssystem kan analyseras, värderas och förbättras utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Lärandemål

-  Beskriva och använda begreppet hållbar utveckling utifrån olika modeller, perspektiv och definitioner.

- Beskriva och förklara grundläggande globala och nationella miljöproblem och miljömål.

- Beskriva och identifiera säkerhetsaspekter och risker för driften av specifika tekniska produktionssystem

- Känna till lagar och förordningar inom miljöområdet

- Kunna definiera och förklara grundbegrepp inom miljöteknik ur ett industriellt perspektiv i anknytning till vattenrening, avfallshantering och luftrening

- Beskriva, jämföra och analysera tekniska lösningar i produktionssystem utifrån miljöbelastning och hållbarhet

Kursupplägg

Kursens övergripande mål är att förmedla kunskap om hur tekniska produktionssystem kan analyseras, värderas och förbättras utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Kursen är upplagd kring ett större projektarbete där föreläsningar och seminarier skall ge input till detta arbete samt vara ett stöd för inläsning av litteratur inom området.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart

Vetenskapliga artiklar som är tillgängliga på kurshemsidan

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarier, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Kursen examineras genom ett större projektarbete (rapport och redovisning) (PRO 1), deltagande i seminarier och studiebesök (SEM 1) samt en skriftlig tentamen (TEN 1).

• PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F

• SEM1 - Seminarier , 1,0 hp, betygsskala: P, F

• TEN1 – Tenta, 2,0 hp betygsskala A, B, C, D, E, FX, F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Medges ej

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AL1106

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övergångsbestämmelser

Skriftlig tentamen- tre omprov erbjuds under två år efter det att kursen getts för sista gången.

Godkänd muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete- ett uppsamlingstillfälle erbjuds under vårterminen efter att kursen avslutas.