Hoppa till huvudinnehållet

AL1130 Fysik, Kemi, Energi och miljö för CL 14,0 hp

Kursen är tredelad och består av en del som handlar om energi och miljö, en kemidel och en fysikdel. Tanken är att kursen skall ge insikt i områden som är relevanta för CLGYM i deras yrkesliv samt visa på och ge inspiration för de ämnesområden som de senare kan välja mellan för sina inriktningar. Kursen ger även förkunskaper som behövs tex för KEMI och TEMI inriktningarna.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AL1130 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ges i tre delar:

Den första delen behandlar: Miljö och energifrågor, energisystem och hållbar utveckling. Global uppvärmning utgör ett viktigt exempel som tjänar till att introducera såväl problemställningar som ingenjörens roll i att hantera och hitta lösningar på miljöproblem.

Den andra delen behandlar: Kemiska reaktioner och reaktionsformler. Representation av kemiska föreningar med namn, formler och modeller. Atomens byggnad, periodiska systemet, elektronkonfiguration, orbitaler, modeller för kemisk bindning, Lewisstrukturer och VSEPR-modellen. Kemisk reaktivitet, kinetik, och jämvikt. Stökiometri. Termokemi. Tillämpningsexempel. Kemisk arbetsmiljö, säkerhetsföreskrifter.

Den tredje delen behandlar Elektriska och magnetiska fält - grunder. Atommodeller. Bandmodellen för fasta ämnen. Värmestrålning. Ljuskällor. Laser. Lasermätteknik. Spektroskopi

En ämnesövergripande del är den akademiska introduktionen till teamwork och projektarbete. Denna tar upp gruppdynamik, informationssökning och teknisk rapportskrivning.

Lärandemål

Kursen utgör introduktion till högskolestudier inom fysik, kemi och teknik med inriktning mot energi och hållbar utveckling. Kursen syftar till att ge en bred naturvetenskaplig och teknisk grund för fortsatta studier och kommande yrkesliv. Speciellt skall studenten efter genomgången kurs kunna

 • beskriva huvuddragen i det svenska energisystemet
 • identifiera fördelar och nackdelar med ett valt energislag utifrån ett hållbarhetsperspektiv
 • beskriva de svenska miljömålen som en spegling av viktiga miljöproblem samt hur man kan använda dessa i ett undervisningssammanhang
 • utifrån en naturvetenskaplig grund, beskriva processerna bakom växthuseffekten samt kritiskt analysera på vilka sätt denna växthuseffekt har påverkats av antropogena faktorer
 • beskriva definitionen av, samt diskutera svårigheter kring, målet Hållbar utveckling
 • arbeta i grupp och på ett nyanserat sätt ta upp eventuella problem inom gruppen samt föreslå lösningar på dessa problem.
 • självständigt och i grupp söka vetenskaplig information, sammanställa informationen och presentera den på ett vetenskapligt sätt vid en muntlig redovisning samt i en skriftlig rapport.
 • lösa tekniska problem inom tillämpade elektrofysikaliska ämnen
 • följa, och på högre betygsnivå i detalj förstå, tekniska och kemiska resonemang utifrån kursinnehållet
 • göra storleksordnings- och rimlighetsuppskattningar i fysikaliska frågeställningar
 • använda och förstå begränsningar i fysikaliska mätmetoder och instrument
 • förklara fysikaliska och kemiska problem, villkor och begränsningar för icketekniskt utbildade samarbetspartners.
 • få insikt i kemiskt laboratoriearbete och säkerhetsföreskrifter

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Allmän och särskild behörighet för civilingenjörsprogram.
Obligatorisk för åk1 på programmet Civilingenjör och Lärare, kan ej läsas av andra studenter.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL2 - Inlämningsuppgift Kemi, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laboration Kemi, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt Enerig och miljö, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen Energi och miljö, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN2 - Tentamen Kemi, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN3 - Tentamen Fysik, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Medges ej

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AL1130

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Monika Olsson (monika@kth.se)